Strid om grän­ser­na kan för­se­na re­ser­vat

Nu bör­jar näs­ta strid om Råsta­sjön. Oe­nig­he­ten är to­tal om var grän­ser­na för det fram­ti­da re­ser­va­tet ska dras. Re­sul­ta­tet kan bli att ett be­slut om na­tur­re­ser­va­tet skjuts på fram­ti­den.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Det är upp­lagt för en ny strid om Råsta­sjön. Al­la är över­ens om att ska­pa ett re­ser­vat – men in­te var grän­ser­na ska gå.

– Vill man läg­ga in mark som vi in­te för­fo­gar över finns ing­et för­slag om re­ser­vat för det och då blir det ing­et, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M).

När Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len (MÖD) i feb­ru­a­ri 2016 slut­li­gen stop­pa­de bygg­pla­ner­na trod­de många att stri­den om sjöns fram­tid var över – men det var ba­ra bör­jan.

Frå­gan kan näm­li­gen bli rik­tigt kom­pli­ce­rad.

Al­la par­ti­er är över­ens om att ska­pa ett na­tur­re­ser­vat vid Råsta­sjön. Frå­gan är ba­ra hur stort det ska va­ra, vad det ska in­ne­hål­la och hur sköt­sel och un­der­håll ska fi­nan­sie­ras.

Kom­mun­sty­rel­sens ma­jo­ri­tet har redan sla­git fast re­ser­vats­grän­ser­na som i prin­cip om­fat­tar den mark kom­mu­nen äger runt sjön. Det för­slag som nu har va­rit ute på sam­råd hand­lar ba­ra om ”fö­re­skrif­ter och sköt­sel­råd för Råsta­sjöns na­tur­re- ser­vat”. Allt­så vad som ska fin­nas in­om re­ser­va­tets grän­ser.

Men det är svårt att hit­ta sam­råds­svar som nö­jer sig en så strikt gräns­drag­ning.

Svens­ka Tu­rist­för­e­ning­en i Stock­holm sam­man­fat­tar gans­ka bra syn­punk­ter­na: ”Är ert för­slag att strikt gå på strand­skydds­grän­sen ett sätt ef­ter bak­sla­get i dom­stol att trot­sigt vi­sa att det är Sta­den som be­stäm­mer!? Släpp pre­stigen!!”, skri­ver för­e­ning­en i ett skarpt for­mu­le­rat sam­råds­svar. In­te hel­ler op­po­si­tions­par­ti­er­na kom­mer att nöja sig med en de­batt om ”fö­re­skrif­ter och sköt­sel­råd” när frå­gan kom­mer upp till be­slut i no­vem­ber.

– Själv­klart mås­te det även va­ra möj­ligt att be­slu­ta om grän­ser­na. Det är märk­ligt om det skul­le va­ra klart redan. Jag kan in­te för­stå var­för det ska va­ra så kom­pli­ce­rat att ut­vid­ga grän­ser­na, sä­ger Väns­ter­par­ti­ets grupple­da­re Tho­mas Mag­nus­son.

Samt­li­ga röd­grö­na op­po­si­tions­par­ti­er vill ha en mer om­fat­tan­de gräns­drag­ning för re­ser­va­tet, även om So­ci­al­de­mo­kra­ter­na skri­ver i sitt sam­råds­svar: ” Vår prin­ci­piel­la in­ställ­ning är att re­ser­va­tet ska skyd­da na­tur­vär­den”.

Men på ett an­nat stäl­le i sva­ret skri­ver par­ti­et: ” Vi är öpp­na för att ut­vid­ga re­ser­va­tet”.

Får den röd­grö­na op­po­si­tio­nen med sig Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och Bergs­ham­ra­par­ti­et kan det bli en kom­pli­ce­rad si­tu­a­tion när full­mäk­ti­ge ska ta be­slu­tet i no­vem­ber. Det är in­te otänk­bart att he­la frå­gan om

”Då blir det ing­et re­ser­vat just nu.”

re­ser­va­tet skjuts på fram­ti­den.

– Vi har ut­gått från na­tur­vär­den och den mark kom­mu­nen för­fo­gar över när re­ser­vats­grän­sen drogs. Sam­rå­det gäl­ler fö­re­skrif­ter och sköt­sel­plan. Nå­got an­nat för­slag finns in­te att ta ställ­ning till. Vill man läg­ga in mark som vi in­te för­fo­gar över finns ing­et för­slag om re­ser­vat för det och då blir det ing­et, sä­ger kom­mun­sty- rel­sens ord­fö­ran­de Gran­falk (M). Pe­hr

FÖR­SLA­GET. Sol­na stads för­slag till re­ser­vats­grän­ser.

VACKERT. Råsta­sjön i ok­to­ber.

GRÄNS. – Be­va­ra det finns vi har kvar i Sol­na. Dra grän­sen långt ut så att al­la na­tur­vär­den säk­ras. Det räc­ker med hus i Sol­na, Bagar­torp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.