Svårt att hit­ta rätt i svamp­sko­gen

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Char­lot­te År­ling Re­por­ter

Mi­na gym­na­si­e­kun­ska­per om ek­va­tio­ner och vek­to­rer är nu­me­ra hölj­da i dim­ma. Men jag grä­mer mig in­te så myc­ket över dem. De be­hövs in­te i var­da­gen. Så länge jag för­står att det går snab­ba­re att ge­na di­a­go­nalt över en fot­bolls­plan än att gå runt den kän­ner jag mig trygg.

Det jag där­e­mot grä­mer mig över är att mi­na svamp­kun­ska­per ock­så har bör­jat för­svin­na. Kan­ta­rell, tratt­kan­ta­rell och Karl­jo­han tar jag ald­rig fel på. Men al­la de and­ra svam­par­na som mam­ma och mor­mor lär­de mig nam­nen på är nu okän­da.

Häromå­ret ploc­ka­de jag på mam­mas in­rå­dan svart trum­pet­svamp, men var liv­rädd över att ha kom­mit hem med en halv­gif­tig dub­bel­gång­a­re. Stolt fjäll­skiv­ling ploc­kar jag ald­rig, av räds­la för att för­väx­la den med flug­svamp.

Se­dan finns det al­la and­ra go­da sop­par, ris­kor, skiv­ling­ar och krem­lor som mor­mor an­såg va­ra de­li­ka­ta, men som helt har fal­lit ur min min­nes­bank.

Det är trå­kigt när nedärv­da kun­ska­per fal­ler i glöms­ka. Där­för ploc­ka­de jag i år kax­igt får­tic­ka till min risot­to. Den vi­sa­de sig dock va­ra tagg­svamp. Men tagg­svamp är ock­så ät­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.