In­brotts­li­ga slog till i Jär­vas­ta­den

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

Jär­vas­ta­den har drab­bats av en in­brottsvåg. För­ra hel­gen töm­des fle­ra lä­gen­he­ter på kon­tan­ter, smyc­ken och and­ra vär­desa­ker.

Bo­en­de på bå­da si­dor om kommun­grän­sen mel­lan Sol­na och Sund­by­berg har un­der den se­nas­te veckan drab­bats. Samt­li­ga in­brott har in­träf­fat på dag­tid och i minst ett fall har in­brotts­tju­var­na an­vänt avan­ce­rad hyd­rau­lisk tek­nik för att for­ce­ra sä­ker­hets­dör­ren.

– Vi blev av med peng­ar och guld­fö­re­mål, be­rät­tar en bo­en­de på Dammtorps al­lé i Sol­na.

En an­nan drab­bad bor på Bro­ga­tan på Sund­by­bergs­si­dan av Jär­vas­ta­den. Fa­mil­jen läm­na­de lä­gen­he­ten un­der en knapp tim­me i sön­dags. Sam­ti­digt på­gick vis­ning­ar i när­om­rå­det och det var myc­ket folk i rö­rel­se.

När fa­mil­jen kom hem var dör­ren upp­bru­ten.

– Vi vet in­te hur myc­ket som har stu­lits. Det här känns som en kränk­ning, sä­ger kvin­nan i fa­mil­jen till Vi i Sol­na.

En an­nan av de drab­ba­de lä­gen­hets­in­ne­ha­var­na upp­le­ver sam­ma sak.

– Visst är det trå­kigt att bli av med vär­desa­ker. Men det värs­ta är kränk­ning­en, att nå­gon har trängt in i fa­mil­jens pri­va­ta liv. Vi är choc­ka­de och min fru vå­gar in­te gå hem till lä­gen­he­ten en­sam. Pe­ter Saar­man är kom­mun­po­lis i Sol­na-Sund­by­berg. Han har hört ta­las om in­brot­ten i Jär­vas­ta­den, men har inga ex­ak­ta siff­ror på an­ta­let drab­ba­de lä­gen­he­ter.

– Att se över sitt in­brotts­skydd och en­ga­ge­ra sig i grann­sam­ver­kan är all­tid bra. Ty­värr star­tar många grann­sam­ver­kan när ett om­rå­de redan har drab­bats av många in­brott. Det är bätt­re att ar­be­ta fö­re­byg­gan­de, sä­ger han.

Han rå­der bo­en­de att upp­rät­ta en or­dent­lig in­ven­ta­ri­e­för­teck­ning över vär­de­ful­la fö­re­mål.

– An­teck­na even­tu­el­la se­ri­e­num­mer och ta bil­der. Då blir det lät­ta­re för oss att hit­ta ägar­na när vi på­träf­far stöld­gods.

FOTO: PRIVAT

IN­BROTT. Fa­mil­jen var ba­ra bor­ta i en tim­me. När de kom hem var dör­ren upp­bru­ten.

PENG­AR. Tju­var­na kom över kon­tan­ter och guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.