Glo­ba­la SVBK lad­dar för pre­miär

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

Sol­na VBK:s bå­da se­ni­or­lag är till­ba­ka i di­vi­sion 1. Och de lo­ka­la vol­ley­bol­la­gen tar sig an den nya se­ri­en med lag som har en stor in­ter­na­tio­nell prä­gel. Ma­jo­ri­te­ten av spe­lar­na är näm­li­gen föd­da i ut­lan­det.

Sol­na är känt som ett sport­nav i Stock­holm. Många spe­la­re från and­ra kom­mu­ner sö­ker sig till sta­den för att spor­ta, det är se­dan gam­malt. Men det är in­te ba­ra sat­san­de stock­hol­ma­re som kom­mer till Sol­na. I Sol­na vol­ley­boll­klubbs se­ni­or­lag är ma­jo­ri­te­ten fak­tiskt från ut­lan­det.

I herr­la­get åter­finns spe­la­re från he­la värl­den. Bland an­nat från Po­len, Frank­ri­ke, Thai­land och Austra­li­en. Vis­ser­li­gen tap­pas kanske den lo­ka­la prä­geln i vis­sa lä­gen, men sy­ner­gi­ef­fek­ter­na är desto fler.

– Det är kul att få en del av al­las er­fa­ren­het och se hur de­ras men­ta­li­tet på­ver­kar la­get. Jag tyc­ker vi har en ro­lig mix, be­rät­tar herr­la­gets trä­na­re Ba­bak Ra­bi­ei som nu gör sin and­ra sä­song i SVBK.

– Sol­na lig­ger bra till som stad och många job­bar el­ler stu­de­rar här i när­he­ten. Det är många som sö­ker sig till Sol­na.

I stäl­let för svens­ka är det eng­els­ka som gäl­ler i la­get. Och an­led­ning­en till den in­ter­na­tio­nel­la sats­ning­en är en­kel: det finns inga and­ra vol­ley­boll­spe­lan­de se­ni­o­rer att till­gå.

– Nej, vi har inga eg­na ung­do­mar som knac­kar på dör­ren till a-la­get än. Lång­sik­tigt hop­pas vi såklart ha det och vi tror att Sol­na gym­na­si­ums vol­ley­boll­pro­gram kom­mer att gag­na klub­ben på sikt. Men det är ett par år läng­re fram i ti­den, fort­sät­ter Ra­bi­ei.

Mönst­ret känns igen även i dam­la­get. I den 14 da­mer sto­ra trup­pen är hälf­ten ut­länds­ka spe­la­re, bland an­nat från Fin­land, USA och Po­len.

– Ja, vi har en stor in­ter- na­tio­nell prä­gel. Vi har sju oli­ka na­tio­na­li­te­ter i la­get, sä­ger dam­trä­na­ren Christi­a­ne Buch­geis­ter som själv är från Tyskland.

För­del el­ler nack­del att ha det så?

– Det är klart att det kan bli en del språk­för­brist­ning­ar, vil­ket är ett mi­nus ibland. Men an­nars är det ba­ra po­si­tivt med många ut­länds­ka spe­la­re. Man får ju in nya er­fa­ren­he­ter och lär av varand­ra, fort­sät­ter ”Chris” Buch­geis­ter som gör sin fjär­de sä­song som dam­trä­na­re.

Bå­da se­ni­or­la­gen i Sol­na VBK gjor­de det myc­ket bra för­ra sä­song­en. Så bra att bå­da allt­så gick upp ett snäpp och åter­finns nu­me­ra i di­vi­sion 1. Sve­ri­ges näst högs­ta vol­ley­bollse­rie.

– Det känns jät­te­bra, det är här vi ska va­ra. Helt rätt se­rie för grab­bar­na och mer ut­ma­nan­de än di­vi­sion 2, sä­ger Ba­bak Ra­bi­ei.

Stom­men från suc­cé­sä­song­en se­nast är kvar och ett par nya spe­la­re har till­kom­mit. Trots att la­get är ny­kom­ling­ar är mål­sätt­ning­en hög för herr­la­get.

– Spe­lar­na vill kom­ma topp två och jag tyc­ker att vi har ka­pa­ci­te­ten att gö­ra det ut­i­från det jag har sett. Med li­te tur och med rätt stud­sar slu­tar vi i top­pen, sä­ger Ra- bi­ei om herr­la­gets kom­man­de sä­song.

– Vi har ta­lang­en och spel­upp­fatt­ning­en, så får vi ba­ra ihop la­get så kom­mer det gå bra för oss.

Sol­nas da­mer har spe­lat många år i et­tan ti­di­ga­re och kän­ner väl till se­ri­en. Och själ­va la­get är väl för­be­red­da in­för vin­terns även­tyr.

– Vi är sam­spel­ta ef­ter fle­ra år ihop och kän­ner varand­ra väl. Jag tyc­ker vi har bå­de bra spets och bra bredd i en bra mix, sä­ger dam­trä­na­ren ”Chris” Buch­geis­ter.

Men de är än­då li­te blyg­sam­ma med sin mål­sätt­ning.

– Det känns jät­te­spän- nan­de med et­tan igen, men det blir tufft. Vi sat­sar främst att stan­na kvar i se­ri­en men gö­ra det på ett kom­for­ta­belt sätt. In­te med nöd och näp­pe mot slu­tet, sä­ger ”Chris” Buch­geis­ter.

Bå­da la­gen spe­lar si­na pre­miä­rer nu i hel­gen.

”Man får ju in nya er­fa­ren­he­ter och lär av varand­ra.”

FOTO: AGNETA ELMEGÅRD

HÄLF­TEN. Sju av 14 spe­la­re i Sol­na VBK:s dam­lag är föd­da i ut­lan­det. I herr­la­get är samt­li­ga ut­ri­kes­föd­da.

TRÄ­NA­RE. Ba­bak Ra­bi­ei. PRE­MIÄR. Her­rar­na bör­jar med bor­t­a­match mot Brom­ma me­dan da­mer­na pre­miärspe­lar med två mat­cher i Norr­land. Bå­da mat­cher­na spe­las nu i hel­gen.

FOTO: AGNETA ELMEGÅRD

FJÄR­DE. Trä­na­ren Christi­a­ne Buch­geis­ter gör sin fjär­de sä­song i Sol­nas da­mer,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.