Fält­ritt­klub­ben en vi­tal 70-åring

Sol­na fält­ritt­klubb har fyllt 70 år och för­ra hel­gen fi­ra­de de med en rik­tig show i lo­ka­ler­na i Ul­riks­dal. Rid­sko­lan här upp­le­ver ett högt sök­tryck.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son

Det är tyd­ligt att verk­sam­he­ten har växt se­dan star­ten 1947. 2008 bygg­de kom­mu­nen ett helt nytt rid­hus och an­ta­let häs­tar har ökat från 30 styc­ken på 1960-ta­let till 54 häs­tar idag. På det så har klub­ben idag ett med­lemstal på 540 styc­ken och in­tres­set ver­kar in­te ta slut bland Sol­na­bor­na.

– In­tres­set för rid­ning har de­fi­ni­tivt ökat. Det som förr var en ri­ke­mans­sport är in­te läng­re så, sä­ger ridsko­le­chef Björn Wai­mon.

Sol­na fält­ritt­klubb upp­le­ver spe­ci­ellt ett stort in­tres­se från ny­bör­ja­re. För att få med bar­nen i rid­sko­lan gäl­ler det att pla­ne­ra för att få en plats.

– Det kan va­ra ett par års kö för ny­bör­ja­re, sä­ger fält­ritt­klub­bens ord­fö­ran­de Ni­na Rho­din. För klub­ben är det na­tur­ligt­vis gläd­jan­de att så många vill ri­da. Gläd­je var ock­så nå­got som vi­sa­des upp för­ra hel­gen av de som redan är med­lem­mar. Då det var show för att fi­ra 70-års­ju­bi­le­um för klub­ben. Ryt­ta­re vi­sa­de upp oli­ka täv­lings­di­sci­pli­ner, det spe­la­des häst­fot­boll och till och med käpp­häs­tar fick plats när bar­nen red in på dem. Men en av höjd­punk­ter­na var när Kristi­na Le­vin, som star­ta­de sin kar­riär i klub­ben och täv­lar på elit­ni­vå, gäs­ta­de med sin upp­vis­ning på häs­ten ”Pif­fen” Aper­tif.

– Jag bör­ja­de här 2008 och har lärt mig mas­sor här, sä­ger Kristi­na Le­vin som idag är 19 år.

Men klub­ben kanske pro­du­ce­rar någ­ra fram­ti­da stjärn­skott ock­så. Någ­ra yng­re ryt­ta­re som är med­lem­mar i dag är Emi­lia Spa­no, 13 år, Isa­bell Spa­no, tolv år och kom­pi­sen Son­ja, tolv år. Det märks att de gil­lar ridsport och klub­ben väl­digt myc­ket. Men de har en fa­vo­rit­di­sci­plin.

– Hopp­ning är ro­li­gast, kon­sta­te­rar Emi­lia Spa­no.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

HÄST­FOT­BOLL. Lag ”Djur­går­den” vann stort mot ”AIK”. FIFI. Häs­ten Fifi om­ges av Son­ja, Emi­lia Spa­no och Isa­bell Spa­no. GULDHATT. Sol­na fält­ritt­klubbs ord­fö­ran­de Ni­na Rho­din har klätt upp sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.