Sol­na ska va­ra en so­ci­alt håll­bar stad.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Björn Bränn­gård

I många år har man från bå­de Al­li­an­sen och de röd­grö­na ta­lat om att byg­ga ett kul­tur­hus i Skyt­te­holmspar­ken. Men det be­hövs ing­en ny bygg­nad. Sol­na Cent­rum finns redan och skul­le kun­na om­vand­las från shop­ping till kon­sum­tion av kul­tur och upp­le­vel­ser.

Ett fint bib­li­o­tek finns och bi­o­gra­fen Skyt­ten bör åter­upp­stå. En are­na för te­a­ter och kon­ser­ter byggs i hu­set el­ler i nä­ra an­slut­ning. Tom­ma bu­tikslo­ka­ler kan bli konst­gal­le­ri­er som kom­plet­te­rar och kon­kur­re­rar med klust­ret på Hu­diksvalls­ga­tan. Det blir en la­gom pro­me­nad på den i fram­ti­den stads­mäs­si­ga Sol­na­vä­gen. El­ler så tar man spår­vag­nen som fort­sät­ter via Tors­ga­tan och Va­sa­ga­tan än­da till Cen­tra­len. El­ler var­för in­te el­driv­na, själv­kö­ran­de mind­re bus­sar med tä­ta av­gång­ar. Nu ser man hur af­fär ef­ter af­fär slår igen. Se­nast Jär­nia i käl­lar­pla­net, där det ti­di­ga­re fanns en skrid­sko­ba­na. Den skul­le nu kun­na åter­upp­stå i en an­lägg­ning mer in­rik­tad på upp­le­vel­ser än va­ru­kon­sum­tion.

För­u­tom skrid­sko­ba­nan bör man ska­pa fler are­nor för fy­sis­ka ak­ti­vi­te­ter. Ska­te­board, bow­ling och var­för in­te klät­ter­väg­gar un­der de höga glas­ta­ken? Ett gym och kanske en fi­li­al till sim­hal­len.

I Sol­na C finns redan ett rikt ut­bud av re­stau­rang­er, men ef­tersom cent­rum stäng­er redan 20.00 (18.00 på hel­ger) är det mest lunch­ser­ve­ring som gäl­ler. I ett at­trak­tivt kul­tur- och ak­ti­vi­tets­hus är re­stau­rang­er och kafé­er cen­tra­la. Här kan mat­kul­tu­rer från he­la värl­den dra till sig be­sö­ka­re till trev­li­ga ”ute”-ser­ve­ring­ar på hu­sets ga­tor, som har öp­pet långt in på nat­ten.

För att få liv i kvar­te­ret dyg­net runt bör en del kon­tor om­vand­las till bo­stä­der. Och var­för in­te stu­dent- och ung­doms­bo­stä­der i Stads­hu­set.

Sol­na cent­rum skul­le kun­na bli en fan­tas­tisk mö­tes­plats för al­la, unga och gam­la med oli­ka bak­grund. Hu­set

Hu­set finns redan. Det är ba­ra in­ne­hål­let som ska kom­plet­te­ras.

finns redan. Det är ba­ra in­ne­hål­let som ska kom­plet­te­ras.

FOTO: LEIF OLDENBURG

KUL­TUR. Många är oro­li­ga för Sol­na cent­rums fram­tid. Men in­sän­dar­skri­ben­ten har en idé: Gör om det till ett kul­tur­cent­rum!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.