ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

... vil­le Lars-Ove Löf star­ta ett nytt par­ti i kom­mu­nen. Sol­na­par­ti­et har se­dan dess re­gi­stre­rats hos Val­myn­dig­he­ten. ”Vi upp­le­ver att det finns många miss­nöj­da Al­li­ansväl­ja­re som ald­rig skul­le kun­na tän­ka sig att rös­ta rött. Då är vi ett lo­kalt al­ter­na­tiv som dri­ver sak­frå­gor som be­rör in­vå­nar­na”, har han ti­di­ga­re sagt. In­för va­let 2018 har de sat­sat på so­ci­a­la me­di­er och har ny­li­gen öpp­nat upp för med­lem­mar. ”Vi mås­te ju ha li­te mer peng­ar i kas­san in­för va­let. Det har va­rit ett stort in­tres­se för oss”, skri­ver Lars-Ove Löf nu.

FOTO: LEIF OLDENBURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.