MER Råsta­sjön

Vi i Solna - - NYHETER -

REDAN 2012 dök för­sla­get upp att byg­ga 1 800 bo­stä­der vid Råsta­sjön. Ef­ter kraf­ti­ga pro­tes­ter ban­ta­des för­sla­get till 700 bo­stä­der.

NÄTVERKET Räd­da Råsta­sjön och fram­för allt V och MP fort­sat­te att käm­pa mot bygg­pla­ner­na. I feb­ru­a­ri 2016 stop­pa­de Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len de­fi­ni­tivt bygg­pro­jek­tet med hän­vis­ning till att det in­kräk­ta­de på strand­skyd­det. UN­DER pro­ces­sen har al­la par­ti­er fö­re­språ­kat ett na­tur­re­ser­vat vid Råsta­sjön – frå­gan är ba­ra hur stort om­rå­de som ska skyd­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.