As­fal­te­ring

Vi i Solna - - NYHETER -

På kväl­len sön­da­gen den 8 ok­to­ber star­tar ar­be­tet med att läg­ga ny as­falt på En­kö­pings­vä­gen. Det är sträc­kan mel­lan Råsta strand­väg och Jär­va skjut­ba­ne­väg som as­fal­te­ras, cir­ka 850 me­ter.

Bå­da kör­rikt­ning­ar­na be­rörs, men ett kör­fält kom­mer he­la ti­den att hål­las öp­pet.

Allt ar­be­te ut­förs på kväl­lar och nät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.