Ny mö­tes­plats för ung­do­mar

Vi i Solna - - NYHETER -

Nu har HBTQIA-ung­do­mar mel­lan 12 och 18 år fått en egen träff­punkt i Sol­na. Un­der ok­to­ber till slu­tet av no­vem­ber träf­fas unga ho­mo­sex­u­el­la, bi­sex­u­el­la, trans­per­so­ner, que­er­per­so­ner, in­ter­sex­u­el­la, asex­u­el­la och and­ra som är osäk­ra på sin iden­ti­tet i Sol­na Fol­kets Hus.

– Vi fi­kar, tit­tar på film och um­gås, sä­ger Da­vid en av le­dar­na för häng­en.

Häng­et är ett sam­ar­be­te mel­lan Sol­na Fol­kets Hus och Unga Ör­nar och är tänkt som en trygg mö­tes­plats där al­la blir be­möt­ta med re­spekt.

”Det är vik­tigt att det finns tryg­ga mö­tes­plat­ser där HBTQIA-ung­do­mar kan kän­na sig säk­ra och väl­kom­na”, skri­ver Fol­kets Hus i ett press­med­de­lan­de.

TRÄFF. Ny mö­tes­plats i Fol­kets Hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.