Nya bo­stä­der ut på sam­råd

Vi i Solna - - NYHETER - Leif Oldenburg

Nu är det dags för sam­råd kring 250 bo­stä­der vid Sol­na­vä­gen norr om Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet ne­dan­för Fog­dev­re­ten.

– Sol­na­vä­gen ska bli en stads­ga­ta med lä­gen­he­ter och han­del i ga­tu­plan som på ett snyggt sätt län­kar sam­man med Stock­holm ci­ty. Nu sat­sas det även på fler stör­re lä­gen­he­ter för att mö­ta be­ho­vet från barn­fa­mil­jer, sä­ger Pe­hr Gran­falk (M) (bil­den), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sol­na i ett press­med­de­lan­de.

Den nya be­byg­gel­sen kom­mer få en fram­si­da mot Sol­na­vä­gen med lo­ka­ler och bu­ti­ker i en för­höjd bot­ten­vå­ning mot ga­tan.

Mil­jö­par­ti­et ifrå­ga­sät­ter hur den nya be­byg­gel­sen re­la­te­rar till ut­bygg­na­den av tun­nel­ba­nans gu­la lin­je. I nu­lä­get pla­ne­ras ett ven­ti­la­tions­torn i nä­ra an­slut­ning till bo­stä­der­na på Fog­dev­re­ten.

– För­sko­lan i för­sla­get ska lig­ga någ­ra me­ter från det pla­ne­ra­de ven­ti­la­tions- tor­net som kom­mer att pum­pa ut den par­ti­kel­mät­ta­de från­luf­ten från he­la gu­la lin­jen. Jag tyc­ker det är skan­da­löst. Rim­ligt­vis bor­de plan­ar­be­tet sam­ord­nas och ven­ti­la­tions­tor­net flyt­tas till en plats där det in­te ska­dar för­sko­le­bar­nens häl­sa, sä­ger Bern­hard Hu­ber (MP).

Hu­sen är en del av Sol­na­vä­gens för­vand­ling till stads­ga­ta och föl­jer ef­ter det ny­li­gen be­slu­ta­de sam­rå­det av 400 lä­gen­he­ter läng­re ned på Sol­na­vä­gen in­vid Sol­na cent­rums p-däck. Bern­hard Hu­ber (MP) an­gå­en­de att för­sko­lan i för­sla­get lig­ger någ­ra me­ter från det pla­ne­ra­de ven­ti­la­tions­tor­net med från­luft från he­la gu­la lin­jen.

”Jag tyc­ker det är skan­da­löst.”

FOTO: LEIF OLDENBURG

PLAN. Bo­stä­der­na ska byg­gas ef­ter Sol­na­vä­gen ne­dan­för Fog­dev­re­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.