S vill ha re­hab vid vård­cen­tra­len

Vi i Solna - - NYHETER - Leif Oldenburg

Vård­cen­tra­len i Bol­len i Råsun­da bör kom­plet­te­ras med re­ha­bi­li­te­ring när kvar­te­ret byggs ut. Det fö­re­slår So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Sol­na.

– Vård­cen­tra­len lig­ger centralt med ett bo­en­de för 65 plus i sam­ma kvar­ter och se­ni­or­bo­en­det Hal­len in­te så långt där­i­från, sä­ger Ar­ne Öberg (S), op­po­si­tions­råd och and­re vice ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

Ti­di­ga­re har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na mo­tio­ne­rat om att ett apo­tek ska kopp­las till vård­cen­tra­len.

– Vi vet att an­ta­let äld­re blir fler och vår ut­ma­ning som sam­häl­le är att tän­ka lång­sik­tigt och redan nu byg­ga en bra in­fra­struk­tur för vård i vår stad, sä­ger Ar­ne Öberg.

Den kom­mu­na­la bo­stads­stif­tel­sen Sig­na­lis­ten pla­ne­rar att byg­ga ut kvar­te­ret Bol­len med drygt 200 hy­reslä­gen­he­ter i tre huskrop­par ef­ter Vin­ter­vä­gen, Stråk­vä­gen och Idrotts­ga­tan.

Råsun­da vård­cen­tral kom­mer fin­nas kvar, men om­lo­ka­li­se­ras tro­ligt­vis un­der de­lar av bygg­ti­den.

FOTO: LEIF OLDENBURG

FÖR­SLAG. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill kny­ta re­hab till den om­bygg­da vård­cen­tra­len i kvar­te­ret Bol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.