Sol­na­suc­cén so­lo­de­bu­te­rar

Sol­na­bon Na­ta­lie Mig­dal har spe­lat med ar­tis­ter som Ane Brun och Pe­ter LeMarc och bi­dra­git till mu­si­ken i fle­ra kän­da fil­mer. Nu är hon re­do att stå på eg­na ben. I höst vän­tar so­lo­de­but med sing­lar om hur det är att gå vi­da­re ef­ter ett upp­brott.

Vi i Solna - - DET HÄNDER - Jo­nas Carls­son

Vi i Sol­na träf­far Na­ta­lie Mig­dal i hen­nes lä­gen­het i Hu­vuds­ta där hon bor med sin sam­bo som va­rit Sol­na­bo länge. De hål­ler bå­da på med mu­sik så in­stru­men­ten har en fram­trä­dan­de plats i var­dags­rum­met. Na­ta­lie har bott här se­dan de­cem­ber för­ra året och gil­lar verk­li­gen sin nya hem­ort.

– Jag är så kär i Sol­na, sä­ger Na­ta­lie Mig­dal. Na­ta­lie väx­te upp i Hud­dinge i en rik­tig mu­sik­fa­milj där fle­ra fa­mil­je­med­lem­mar spe­la­de fi­ol, ett in­stru­ment som hon ock­så har haft stor nyt­ta av i sin egen kar­riär. Se­dan dess har det bli­vit ut- bild­ning i klas­sisk stil på Eds­bergs slott och på jazz­lin­jen i Skurup. Hon har bi­dra­git till mu­si­ken i oli­ka fil­mer och ar­be­tat med fle­ra sto­ra ar­tis­ter. Det är san­ner­li­gen myc­ket att ta in för 27-åri­ga Na­ta­lie.

– Det är myc­ket att smäl­ta, sä­ger hon. Hon har spe­lat fi­ol med ar­tis­ter som Ric­kie Lee Jo­nes, Aman­da Berg­man, Pe­ter LeMarc, La­leh och Ane Brun. Det är den se­na­re hon lyf­ter fram på frå­gan om vem som var ro­li­gast att sam­ar­be­ta med.

– Ane Brun är otro­ligt varm och fin och har en så fan­tas­tisk röst, sä­ger Na­ta­lie.

Sa­m­ar­be­tet med oli­ka ar- tis­ter har gjort hen­ne syn­lig även för film­värl­den. Till­sam­mans med sitt stråk­kol­lek­tiv Mig­dal strings som hon dri­ver med sin bror Da­ni­el Mig­dal, la­de hon strå­kar­range­mang till fil­men ”Gent­le­men”, som fick en Guld­bag­ge för bäs­ta film­mu­sik 2015. Hon upp­skat­ta­de fram­för allt att se det vi­su­el­la kom­ma till liv till den mu­sik som hon spe­lat in och hur det sam­spe­la­de.

– Det var jät­te­kul att va­ra med. Vi fick se en pre­miär in­nan fil­men släpp­tes. Ena må­na­den sit­ter jag i stu­di­on och spe­lar mu­sik och se­dan ser man fil­men... Då mär­ker man att ”ah, det där spe­la­de jag!”, sä­ger hon.

Hon har även spe­lat fi­ol på sound­trac­ket till en kom­man­de film om Ted Gär­destad. Det var spe­ci­ellt att som mu­si­ker få va­ra del­ak­tig i en film om en så­dan ikon in­om mu­sik­värl­den.

– Jag tyc­ker om Teds och Ken­net­hs mu­sik som de ska­pat till­sam­mans, den är helt otro­ligt bra, sä­ger hon. Här­näst vän­tar so­lo­de­but med egen­skri­ven mu­sik, där lyss­na­ren kan vän­ta sig spår bå­de av hen­nes klas­sis­ka och jaz­zi­ga bak­grund. Det är tre släpp av tre sing­lar som hand­lar om upp­brott från nå­gon som står nä­ra en och hur det är att gå vi­da­re. Var­je låt tar lyss­na­ren ige­nom oli­ka fa­ser av hur det är att gå vi­da­re. Där­för släpps sing­lar­na med en må­nads mel­lan­rum för att lyss­na­ren ska kun­na le­va sig in i var­je käns­la. Det är själv­upp­levt, men en­ligt hen­ne är det in­te ett upp­brott från en ro­man­tisk kär­leks­re­la­tion.

– Ge­nom mu­si­ken får jag ut­lopp för käns­lor och er­fa­ren­he­ter jag bär på. Det är ett sätt att va­ra när­va­ran­de, sä­ger hon.

Jag är så kär i Sol­na.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

PIANO. Na­ta­lie Mig­dal ut­går från pi­a­not när hon skri­ver mu­sik.

FI­OL. Na­ta­lie Mig­dal har bi­dra­git till fle­ra film­sound­track med sin fi­ol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.