Lands­ting­et bac­kar om far­li­ga ut­släpp

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

De bo­en­des pro­tes­ter hjälp­te. Nu stop­par lands­ting­et planerna på att släp­pa ut far­li­ga par­tik­lar från tun­nel­ba­nans gu­la lin­je ba­ra 25 me­ter från bo­stads­omr­tå­det Fog­dev­re­ten.

– Vi är över­lyck­li­ga. Det går att få po­lit­ker­na att tän­ka om ba­ra man en­ga­ge­rar sig, sä­ger Mia Törn­gren, en av de bo­en­de i om­rå­det.

Det blir inga ut­släpp av far­li­ga par­tik­lar i Fog­dev­re­ten. Lands­ting­et har be­slu­tat att stop­pa planerna på ett ven­ti­la­tions­schakt från tun­nel­ba­nans gu­la lin­je – 25 me­ter från bo­stads­om­rå­det.

Mia Törn­gren är en av de bo­en­de i Fog­dev­re­ten som har pro­te­ste­rat mot planerna.

– Det här känns fan­tas­tiskt. Vi är jät­te­gla­da. Vi viss­te se­dan ti­di­ga­re att det går att på­ver­ka po­li­ti­ker­na om man en­ga­ge­rar sig. Det är där­för vi har stått på oss, sä­ger hon när Vi i Sol­na be­rät­tar om be­slu­tet att läg­ga ner planerna på ett så kal­lat från­lufts­schakt i bac­ken mel­lan bo­stads­om­rå­det och McDo­nald’s.

Det var i som­ras som lands­ting­ets pla­ner blev all­mänt kän­da. Från­lufts­schak­tet skul­le släp­pa ut par­tik­lar från tun­nel­ba­nans gu­la lin­je ba­ra 25 me­ter från bo­stä­der­nas frisklufts­in­tag. Sam­ti­digt pla­ne­ras ett nytt bo­stads­om- rå­de med 250 lä­gen­he­ter och en för­sko­la in­te långt från det tänk­ta schak­tet.

De bo­en­de fick stöd av bland an­nat Ulf Olofs­son, pro­fes­sor vid Kung­li­ga Tek­nis­ka Hög­sko­lan, som fors­kat i vad som hän­der när tun­nel­ba­nans hjul sli­ter mot räl­sen.

– Det bil­das far­li­ga par­tik­lar i höga kon­cent­ra­tio­ner. När se­dan allt for­ce­ras ut på sam­ma stäl­le bil­das väl­digt höga ni­vå­er, sa han i en ti­di­ga­re i in­ter­vju i Vi i Sol­na.

Men nu har allt­så lands­ting­et ri­vit upp de ti­di­ga­re planerna. Det blir över­hu­vud­ta­get ing­et från­lufts­schakt vid Fog­dev­re­ten.

– Vi har ta­git till oss de bo­en­des oro och för­sökt hit­ta smar­ta­re lös­ning­ar för bå­de män­ni­skor och mil­jö, sä­ger tra­fiklands­tings­rå­det Kristoffer Tam­sons (M).

En­ligt Tam­sons har tjäns­te­män­nen hit­tat en ny lös­ning med and­ra fläkt­sy­stem och fär­re från­lufts­schakt – som dess­utom är 75 mil­jo­ner kro­nor bil­li­ga­re.

– He­la gu­la lin­jen är en på­gåen­de pro­cess. Vi har gjort ett om­tag helt en­kelt och det kanske blir fler un­der re­sans gång. Vi ser fort­lö­pan­de över tun­nel­ba­nans ven­ti­la­tions­sy­stem. Det vik­ti­gas­te är att vi kan lug­na de bo­en­de i Fog­dev­re­ten. Det blir ing­et schakt i Fog­dev­re­ten, fast­slår Kristoffer Tam­sons.

Mil­jö­par­ti­et i Sol­na har en­ga­ge­rat sig hårt i frå­gan om från­lufts­schak­tet vid Fog­dev­re­ten.

”Vi är jät­telyck­li­ga. Nu ska vi ba­ra smäl­ta det här.”

– Ett gläd­jan­de be­slut för de bo­en­de och för­sko­le­bar­nen. Det går att hit­ta lös­ning­ar ba­ra den po­li­tis­ka vil­jan finns. Nu hop­pas jag att lands­ting­et hit­tar håll­ba­ra lös­ning­ar så att det in­te upp­står pro­blem med ut­släpp och då­lig luft nå­gon an­nan­stans i sy­ste­met, sä­ger Bern­hard Hu­ber, kom­mu­nal­råd och grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et i Sol­na.

I en kom­men­tar till be­slu­tet sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sol­na, Pe­hr Gran­falk (M):

– Gäl­lan­de luft­schakts­frå­gan vid Fog­dev­re­ten är det bra att lands­ting­et har lyss­nat på oss i Sol­na. Fram­förallt blir det in­te nå­got oros­mo­ment kring mil­jöfrå­gan för bo­en­de i om­rå­det, sam­ti­digt som det nya för­sla­get kos­tar mind­re.

Och i Fog­dev­re­ten jub­lar de bo­en­de:

– Vi är jät­telyck­li­ga. Nu ska vi i lugn och ro smäl­ta det här, sä­ger Mia Törn­gren.

FOTO: LEIF OLDENBURG

SE­GER. De bo­en­de i Fog­dev­re­ten jub­lar över be­slu­tet. Mia Törn­gren, tvåa från väns­ter, är en av de bo­en­de som pro­te­ste­rat mot planerna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.