SOLNAS SKO­LOR TAPPAR MARK

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se 070-78 72 073

I Lä­rar­för­bun­dets nya ran­king ra­sar Sol­na från plats 202 till 217 av lan­dets 290 kom­mu­ner. Sam­ti­digt vi­sar Skol­ver­kets siff­ror att ba­ra sju av tio ele­ver i Solnas grund­sko­lor går ut ni­an med full­stän­di­ga be­tyg.

Siff­ror­na har kom­mit de se­nas­te vec­kor­na ock kas­tar åter­i­gen lju­set på Solnas sko­lor, som med störs­ta san­no­lik­het kom­mer att bli en av de he­tas­te val­frå­gor­na un­der 2018.

Bå­de Skol­ver­kets och Lä­rar­för­bun­dets siff­ror byg­ger på kom­pli­ce­ra­de be­räk­nings­grun­der och läm­nar öp­pet för fle­ra tolk­ning­ar.

Dä­re­mot sä­ger Skol­ver­kets siff­ror klart att ba­ra 72,2 pro­cent av ele­ver­na i Solnas ni­on­de­klas­ser går ut grund­sko­lan med full­stän­di­ga be­tyg. Siff­ran är nå­got hög­re för frisko­lor. Räk­nas ny­an­län­da bort ur sta­tisti­ken sti­ger siff­ran till 75,4 pro­cent. Ele­ver med hög­ut­bil­da­de för­äld­rar kla­rar sko­lan bätt­re. 80,8 pro­cent av ele­ver som har för­äld­rar med hög­sko­le­ut­bild­ning går ut grund­sko­lan med god­känt i al­la äm- nen. För ele­ver med för­äld­rar som sak­nar hög­sko­le­ut­bild­ning är mot­sva­ran­de siff­ra 66,1 pro­cent.

– De som kla­rar sko­lan gör det bra. Men det som oro­ar mest är att tre av tio ele­ver in­te går ut med full­stän­di­ga be­tyg, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Sara Kuk­ka-Sa­lam (S).

Barn- och ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Ma­ri- an­ne Dam­ström Ge­re­ben (L) är in­te nöjd med siff­ror­na.

– Plats 217 är själv­klart in­te bra. Vi vill ha de bäs­ta sko­lor­na i lan­det och job­bar hårt med fle­ra in­sat­ser, bland an­nat lärar­tät­he­ten. Men det tar tid in­nan allt får ge­nom­slag. Dess­utom är kon­kur­ren­sen om bra lä­ra­re hård i Stock­holms­re­gi­o­nen, sä­ger hon.

Ali­cia Bas­tos, Jennifer Ruv­ceski Holm­gren och Fan­ny Berg­gren går i sjun­de klass i Råsun­da­sko­lan. De är över­ens om vad som krävs för att för­bätt­ra be­ty­gen.

– Ar­bets­ro. Vi är typ 30 ele­ver i klas­sen. Det går in­te att job­ba i så sto­ra klas­ser. Lä­rar­na har ba­ra tid att ge de stö­ki­gas­te ele­ver­na in­di­vi­du­ell hjälp, sä­ger Ali­cia Bas­tos.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na går re­dan nu ut med ett val­bud­skap om en rik­tad skat­te­höj­ning på 16 öre som helt ska gå till sko­lor och för­sko­lor.

– Det blir ba­ra 48 kro­nor i må­na­den om man tjä­nar 30 000 kro­nor, sä­ger Sara Kuk­ka-Sa­lam.

Om någ­ra vec­kor pre­sen­te­rar Solnas al­li­ans­par­ti­er sin val­bud­get. Det skul­le för­vå­na om den in­te in­ne­hål­ler fle­ra kraf­ti­ga skolsats­ning­ar.

”Lä­rar­na har ba­ra tid att ge de stö­ki­gas­te ele­ver­na in­di­vi­du­ell hjälp.”

FOTO: LEIF OLDENBURG

STÖ­KIGT. Solnas grund­sko­lor ra­sar i Lä­rar­för­bun­dets ran­king. Ali­cia Bas­tos, Jennifer Ruv­ceski Holm­gren och Fan­ny Berg­gren går i Råsun­da­sko­lan och vill fram­för allt ha mer ar­bets­ro.

FOTO: LEIF OLDENBURG

STÖ­KIGT. Ali­cia Bas­tos, Jennifer Ruv­ceski Holm­gren och Fan­ny Berg­gren går i Råsun­da­sko­lan och vill fram­för allt ha mer ar­bets­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.