Va­salund lad­dar för ödes­match

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

För­ra sä­song­en kva­la­de Va­salund till su­pe­ret­tan. I år ris­ke­rar la­get på all­var att åka ur di­vi­sion 1 nor­ra. Sön­da­gens bor­t­a­match mot Sand­vi­ken blir livsvik­tig i kam­pen för över­lev­nad.

Ja, Va­salund har bytt top­pen mot bot­ten 2017. La­get har haft svårt att få till det och lig­ger just nu un­der ned­flytt­nings­strec­ket i di­vi­sion 1 nor­ra, tre pin­nar upp till fast mark.

Fy­ra om­gång­ar åter­står och den kanske all­ra vik­ti­gas­te kam­pen spe­las nu på sön­dag. Då vän­tar Sand­vi­ken bor­ta, som just nu lig­ger pre­cis ovan­för VIF.

– Det är oer­hört vik­ti­ga po­äng som står på spel för bå­da la­gen. Det blir som en fi­nal och vi har allt i eg­na hän­der just nu, sä­ger Car­los Ban­da som kom in som ny hu­vud­trä­na­re i sep­tem­ber. Se­nas­te om­gång­en slu­ta­de med en tung 0–4-torsk mot formstar­ka Akro­po­lis IF på hem­ma­plan. Men den mat­chen är nu glömd och för­trängd. Fullt fo­kus lig­ger på sön­da­gens drabb­ning på an­ri­ka Jern­val­len.

– Sand­vi­ken har blan­dat och gett, pre­cis som vi. De har även dem bytt trä­na­re och fått in en del spe­la­re, sä­ger Ban­da och fort­sät­ter:

– För vå­ran del gäl­ler det att fin­na mod och öka sam­ar­bets­för­må­gan. Jag tyc­ker vår de­fen­siv är för­bätt­rad, även om det in­te syn­tes i Akro­po­lis­mat­chen. Det gäl­ler främst för oss att för­val­ta det vi ska­par fram­åt.

Vad ta­lar för er i slut­tam­pen?

– Vi har en hög ka­pa­ci­tet och har spe­la­re med stor er­fa­ren­het. Det gäl­ler nu att läg­ga sitt ego helt åt si­dan nu och verk­li­gen job­ba ihop som ett lag.

Ef­ter Sand­vi­ken bor­ta vän­tar jum­bon IFK Lu­leå (h), et­tan Brage (b) och fy­ran Umeå FC (h).

– Det är en jämn se­rie så det lär bli jäm­na mat­cher. Jag hop­pas att vårt hår­da jobb kan ge en jämn­het samt li­te stol­pe in och flyt. Det finns inga gen­vä­gar, ba­ra hårt jobb gäl­ler.

”Det gäl­ler att läg­ga sitt ego helt åt si­dan nu.”

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

KRIG. Pa­trik Amo­ah och hans Va­salund står för en stor ut­ma­ning i slut­tam­pen: att kla­ra sig kvar i et­tan.

Car­los Ban­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.