Även en var­gunge blir vux­en

Det var då det Un­der den här vin­jet­ten be­rät­tar Mag­nus Pers­son i Sol­na Hem­bygds­för­e­ning i åter­kom­man­de krö­ni­kor om det Sol­na som fanns förr.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Mag­nus Pers­son sol­na­hem­bygds­fore­ning @te­lia.com

För­e­nings­liv, id­rotts­klub­bar och and­ra so­ci­a­la sam­man­koms­ter och träf­far. Ska­par den­na mång­fald av in­sti­tu­tio­ner en män­ni­ska med oli­ka ta­lang­er och kun­ska­per? Allt i en po­si­tiv me­ning och an­da. För egen del var det vid cir­ka fem års ål­der dags att bör­ja i Sön­dags­sko­lan på Hu­vud­s­ta­ga­tan. Det var kanske själ­va språng­brä­dan in i ett liv fyllt med kam­rat­skap, gläd­je, upp­fost­ran och ut­bild­ning. Näs­ta steg var lek­sko­lan vid Skyt­te­holmspar­ken, som fyll­de den för­be­re­dan­de funk­tio­nen in­för rik­ti­ga sko­lan.

Nu, i den yng­re ung­do­men, ska­pa­des nya kon­tak­ter och hän­del­ser i li­vet. Var­gung­ar­na blev yt­ter­li­ga­re en del av en åt­ta­å­rings liv. Lo­ka­len var be­lä­gen un­der Äng­kärrs­sko­lan i Hu­vuds­ta.

Där fick jag som var­gunge lä­ra mig allt om hur en bli­van­de scout ska upp­trä­da. Det var många oli­ka äm­nen som skul­le av­hand­las och av­läg­gas prov i, ex­em­pel­vis städ­ning, scout­fär­dig­het, snic­ke­ri och myc­ket an­nat.

Ef­ter av­lagt och god­känt prov fick man ett tyg­mär­ke som för egen hand skul­le sys fast på var­gung­e­skjor­tans är­mar. Det blev många mär­ken och blö­dan­de fing­er­top­par ef­ter nå­lens fram­fart.

Som ton­å­ring 1967-68 var se­ri­e­tid­ning­en Bus­ter ett vik­tigt in­slag i var­da­gen. Bus­ter­klub­ben var ett mås­te för en id­rotts­in­tres­se­rad ton­å­ring. Man fick med­lems­kort, med­lemsnål och an­nat smått och gott.

I klub­ben fick man tips på oli­ka sa­ker som en ton­å­ring verk­li­gen be­höv­de. Det fanns ”hem­li­ga” med­de­lan­den på in­sän­dar­si­dan i tid­ning­en, som skul­le de­chiff­re­ras med hjälp av en kod som fanns på med­lems­kor­tet. Myc­ket spän­nan­de var det.

Fan­to­men­klub­ben var ock­så en vik­tig del av upp­väx­ten. Den var för ti­den mer hård­kokt och tuff. Vil­ket gjor­de li­vet mer spän­nan­de.

När se­dan id­rot­ten tog över ens liv, så var den nå­got barns­li­ga de­len av upp­väx­ten fär­dig och för­bi. Nu gäll­de det att trä­na och att vin­na. En ny fas i li­vet var igång.

När se­dan al­la sko­lor var av­kla­ra­de så vän­ta­de den verk­li­ga vux­en­vär­den. Nu var det dags att gö­ra värn­plik­ten. Jag ham­na­de i Bo­den på plu­ton­be­fäls­sko­lan A8. I och med re­kry­ten var det även dags att flyt­ta hem­i­från. Det blev ett myc­ket bra år med nya upp­le­vel­ser och kam­rat­skap.

När det året var till än­da så var det dags att gå vi­da­re i li­vet. Ut­bild­ning, lä­gen­het och ar­be­te.

Den nya fri­ti­den blev golf på Stock­holms golf­klubb, då­ti­dens gubb­da­gis. Se­na­re med­lems­kort på Café Ope­ra och and­ra in­ne­stäl­len. Men det får bli en an­nan histo­ria.

En gång för­e­nings­män­ni­ska, all­tid för­e­nings­män­ni­ska.

FOTO: MAG­NUS PERS­SON

en förs­ta in­fick krö­ni­kö­ren li­ten var­gunge VAR­GAR­NA. Som . för­e­nings­li­vet blick i SPORT. Bus­ter­klub­ben var ett mås­te för en id­rotts­to­kig kil­le. MOG­NAD. Ti­digt med­lem i golf­klub­ben, ibland kal­lat ”gubb­da­gis”.

TUFFT. Fan­to­men­klub­ben var li­te mer hård­kokt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.