Plat­sen för strand­ba­det får kritik

I Vi i Sol­na nr 39 kan man lä­sa att det nu står klart att Solnas kom­mu­na­la strand­bad ham­nar vid Hu­vuds­ta strand. Vad som in­te nämns är att det­ta ur­sprung­li­gen är ett för­slag från oss So­ci­al­de­mo­kra­ter från 2004.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Gu­nil­la Åberg, le­da­mot (S) i kom­mun­full­mäk­ti­ge

Då skrev jag en mo­tion till kom­mun­full­mäk­ti­ge om att un­der­sö­ka ett strand­bad vid Hu­vuds­ta strand. 2015 mo­tio­ne­ra­de vi igen och und­ra­de var­för det in­te hänt nå­got på 10 år. Nu har det gått 12 år och änt­li­gen har vår mo­tion bli­vit verk­lig­het. Det är bra. Bätt­re sent än ald­rig.

Jag ha­de dock öns­kat att ba­det ha­de lagts ne­dan­för Jung­frudan­sen. Där finns ett stort grön­om­rå­de med till­hö­ran­de li­ten strand. En plats där he­la fa­mil­jer kan ha det skönt i det grö­na. På plat­sen som nu av­ses tän­ker man ta en bit av vårt nu­va­ran­de Hu­vud­sta­bad (som re­dan i dag är full­be­lagt på som­ma­ren). Det är att mins­ka ut­rym­met för dem som vill va­ra på Hu­vud­sta­ba­det, det är var­ken

Det ha­de va­rit myc­ket bätt­re om vi fått ett al­ter­na­tiv till Hu­vud­sta­ba­det.

smart el­ler håll­bart. Som mo­tio­när är jag glad att strand­ba­det änt­li­gen blir av ef­ter 12 år men det ha­de va­rit myc­ket bätt­re om vi fått ett al­ter­na­tiv till Hu- vud­sta­ba­det, sna­ra­re än att det nu nag­gas i kan­ten.

FOTO: LEIF OLDENBURG

BAD. Lorenzo, 1,5 år från Hu­vuds­ta, äls­kar att ba­da. Näs­ta år får han en sand­strand på sam­ma plats. På bil­den även mor­mor Ma­rie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.