Ny­an­län­da får star­ta eget-stöd

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Förs­ta kur­sen ha­de in­te al­la del­ta­ga­re hun­nit fram till star­ten. Men fem en­ga­ge­ra­de Sol­na­bor var med från bör­jan, när ny­an­län­da skul­le få lä­ra sig mer om att dri­va fö­re­tag i Sve­ri­ge.

Kur­sen hålls i Sol­na stads­hus, på upp­drag av kom­mu­nen och med fi­nan­sie­ring från Till­växt­ver­ket. Del­ta­gar­na har bör­jat lä­ra sig svens­ka; de fles­ta är på c-nivå på sin sfi-ut­bild­ning.

Nour Alk­ha­tib är en av kurs­del­ta­gar­na och har bott i Sve­ri­ge i tre år. Hon vill helst öpp­na en kläd­bu­tik.

– Många öpp­nar livs­me­dels­fö­re­tag. Man mås­te tän­ka på and­ra al­ter­na­tiv, sä­ger Nour Alk­ha­tib.

Till att bör­ja med bod­de hon i Norr­kö­ping, men se­dan ett och ett halvt år bor hon i Sol­na. Hen­nes man ha­de ett li­tet livs­me­dels­fö­re­tag i Sy­ri­en och job­ba­de väl­digt myc­ket.

– Fö­re­ta­ga­re mås­te lä­ra sig många reg­ler. Det är mer så i Sve­ri­ge, de har in­te sam­ma or­ga­ni­sa­tion i Sy­ri­en. Jag tror att det är bätt­re här, man kan ta se­mes­ter och helg. Det finns mer trygg­het, sä­ger Nour Alk­ha­tib. Hans Hal­lengren är kurs­le­da­re på Ny­an­länt fö­re­ta­gan­de, ett pro­gram som är fram­ta­get av or­ga­ni­sa­tio­nen Fö­re­ta­gar­na Mä­lar­da­len.

– Jag är upp­vux­en på Ny­bo­da­ga­tan, så det­ta är min hem­kom­mun, pre­sen­te­rar han sig.

Un­der sitt vux­na liv har han hun­nit med att dri­va fö­re­tag in­om fle­ra bran­scher, bland an­nat en de­li­ka­tess­bu­tik, ett hud­vårds­fö­re­tag och ett äldre­bo­en­de i Ty­resö där en upp­hand­ling vanns för att för­lo­ra en på­föl­jan­de. En del har gått bra och an­nat mind­re bra.

– Jag vill lä­ra er så att ni in­te gör om sam­ma, dy­ra miss­tag, sä­ger Hans Hal­lengren. Kur­sen be­står av el­va till­fäl­len och un­der ti­den ska del­ta­gar­na öva ge­nom att ska­pa ett fik­tivt fö­re­tag.

– Det­ta är en vik­tig sats­ning för oss, vi vill se till att män­ni­skor kom­mer ut i ar­be­te, sä­ger Ka­ta­ri­na Ver­lage, nä­rings­livs­ut­veck­la­re på kom­pe­tens­för­valt­ning­en hos Sol­na stad.

Skat­te­sy­ste­met i Sve­ri­ge är bland det vik­ti­gas­te att lä­ra sig och är nå­got som skil­jer sig myc­ket åt från hur det ser ut i and­ra län­der. Det är ock­så vik­tigt att lä­ra sig mer om den svens­ka kul­tu­ren och om so­ci­a­la me­di­er. Del­ta­gar­na är än­nu i eta­ble­rings­fa­sen och har kom­mit till kur­sen i ett sa­m­ar­be­te med Ar­bets­för­med­ling­en. Där har ett in­for­ma­tions­mö­te hål­lits och det togs väl emot av de ny­an­län­da.

– De har ett in­tres­se av att star­ta fö­re­tag. En del har dri­vit fö­re­tag i si­na ti­di­ga­re hem­län­der. Någ­ra har fär­di­ga af­färsidéer; en har ve­lat star­ta fö­re­tag in­om re­stau­rang­bran­schen vet jag, sä­ger Ka­ta­ri­na Ver­lage. Då Sol­na ran­kats som mest nä­rings­livs­vän­li­ga kom­mu­nen i lan­det, ser kommunalrådet Lars Rå­dén (M) go­da för­ut­sätt­ning­ar för del­ta­gar­na.

– Vi vill er­bju­da al­la verk­tyg vi kan för att de som kom­mer till oss ska kom­ma i ar­be­te. Ef­tersom många ut­ri­kes föd­da väl­jer att star­ta eget så är det för­stås en vik­tig del, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

START. Hans Hal­lengren in­led­de kur­sen i Ny­an­länt fö­re­ta­gan­de.

Ul­ri­ca An­ders­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.