Men vad tu­san lig­ger den ös­ter om?

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg går vil­se bland Solnas ga­tor.

När un­der­teck­nad var ny i kom­mu­nen (för­låt, sta­den) trod­de jag att det skul­le va­ra lätt att hit­ta. Sol­na är ju trots allt in­te Stockholm. Och visst, Råsunda­vä­gen, Sol­na­vä­gen och Frösun­da­le­den lär­de man sig ju snabbt. Lo­gis­ka namn med tan­ke på sträck­ning­en. Men se­dan till­tog för­vir­ring­en. Söd­ra Lång­ga­tan i Råsun­da lig­ger sö­der om vad? Ga­tan lig­ger be­vis­li­gen norr (!) om cent­rum och två plat­ser i Sol­na som döpts ef­ter vä­der­streck – Väst­ra Sko­gen och Väst­ra Vägen. Där dess­utom den sist­nämn­da lig­ger gans­ka rakt norr om sin släk­ting Väst­ra sko­gen. Och vad lig­ger de väs­ter om? I bäs­ta fall kan man sä­ga att bå­da lig­ger väs­ter om Stockholm, men det gör ju i så fall även Söd­ra Lång­ga­tan och det all­ra störs­ta frå­ge­teck­net: Ös­ter­vä­gen i Råsun­da.

Klart är i al­la fall att Ös­ter­vä­gen lig­ger rakt väs­terut från Söd­ra Lång­ga­tan och norr om Väst­ra sko­gen och Väst­ra vägen. Men vad tu­san lig­ger den ös­ter om? Nå­gon som fort­fa­ran­de häng­er med? Tur att det finns gps.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.