ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

... rap­por­te­ra­de vi om smittra­fik och fel­par­ke­ra­de bi­lar vid Sol­na cent­rum. ”Sol­na stad pra­tar så myc­ket om trygg­hets­frå­gor men det här är väl ing­en trygg­het”, sa Lars Nordqvist. Nu har pro­ble­men bli­vit myc­ket vär­re, en­ligt ho­nom. ”Smittra­fi­ken ökar. Kom­mu­nen kan ty­värr in­te gö­ra nå­got och po­li­sen har in­te tid. Jag har frå­gat tax­i­fö­rar­na som står där om de har sett någ­ra par­ke­rings­vak­ter. Varan­nan vec­ka, kanske”, sä­ger han nu.

FOTO: LEIF OLDENBURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.