V: Cer­ti­fi­e­ra fri­tids­går­dar­na

Vi i Solna - - NYHETER -

Hb­tq-cer­ti­fi­e­ra Sol­na stads fri­tids­går­dar. Det krä­ver Väns­ter­par­ti­ets Re­bec­ca He­denstedt i en mo­tion.

”En stark he­te­ro­norm på till ex­em­pel fri­tids­går­dar kan le­da till att hb­tq-ung­do­mar upp­fat­tar mil­jön som fi­ent­lig”, skri­ver Re­bec­ca He­denstedt i sin mo­tion.

I sitt ytt­ran­de skri­ver kul­tur- och fri­tids­nämn­den att fle­ra and­ra en­he­ter ge­nom­gått RFSL:s ut­bild­ning med go­da er­fa­ren­he­ter. Nämn­den skri­ver sam­ti­digt att det in­om fri­tids­verk­sam­he­ten re­dan i dag finns go­da kun­ska­per om hb­tq-frå­gor, vil­ket in­te fanns in­om and­ra en­he­ter i sam­ma ut­sträck­ning.

Stads­led­nings­för­valt­ning­en de­lar den upp­fatt­ning­en och fö­re­slår att mo­tio­nen där­med ska an­ses be­sva­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.