MER Gu­la lin­jen

Vi i Solna - - NYHETER -

BYGGSTARTEN för tun­nel­ba­nans gu­la lin­je mel­lan Oden­plan och Are­nas­ta­den är pla­ne­rad till 2018. Det be­räk­nas ta cir­ka sex år att byg­ga he­la lin­jen med sta­tio­ner i Ha­gas­ta­den, Ha­galund och Are­nas­ta­den.

LANDS­TING­ET upp­rät­tar en järn­vägs­plan för själ­va tun­nel­ba­ne­sträck­ning­en. För när­om­rå­det an­sva­rar kom­mu­nen ge­nom de­talj­pla­ner.

JÄRNVÄGSPLANEN och de­talj­pla­ner­na mås­te över­ens­stäm­ma. De nu ak­tu­el­la ven­ti­la­tions­schak­ten är en del i Sol­na stads de­talj­pla­ne­ar­be­te.

GRAFIK: OLOF PLYM FORSHELL

PLA­NEN. De pla­ne­ra­de schak­ten i Sol­na. Frisklufts­in­tag i Tom­te­bo­da vid E4 Det nu stop­pa­de från­lufts­schak­tet vid Fog­dev­re­ten Det tred­je ven­ti­la­tions­schak­tet, där rök ska släp­pas ut vid en even­tu­ell brand, pla­ne­ras på en för­sko­le­gård på Klö­ver­vä­gen i...

LÄ­GET. Schak­tet skul­le lig­ga i bac­ken mel­lan McDo­nald´s och bo­stads­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.