Pro­me­na­der mot en­sam­het

Vi i Solna - - NYHETER -

Nu star­tar Pro­me­nad­pro­jek­tet i Sol­na. Pro­jek­tet in­ne­bär att den kom­mu­na­la hem­tjäns­ten Hu­ma­nio­ra tes­tar nya ar­bets­sätt för att de äld­re i hög­re ut­sträck­ning ska an­vän­da den be­vil­ja­de ti­den för ute­vis­tel­ser. De an­ställ­da ska ar­be­ta ak­tivt med bland an­nat mo­ti­va­tion och hjälp.

– De äl­dres möj­lig­het till ute­vis­tel­ser är vik­tig. Pro­me­nad­pro­jek­tet är ett av fle­ra sätt att le­va upp till det­ta, sä­ger Samu­el Klipp­falk (KD), kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de i om­vård­nads­nämn­den.

Vid en un­der­sök­ning från 2016 fram­kom att 54 pro­cent av de äld­re med hem­tjänst i Sol­na be­svä­ras av en­sam­het. En upp­följ­ning vi­sa­de att möj­lig­he­ten till ute­vis­tel­ser skul­le va­ra ett sätt att mins­ka den upp­lev­da en­sam­he­ten.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

UTE. Nu star­tar Pro­me­nad­pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.