Vi fry­ser, Sig­na­lis­ten!

Vi i Solna - - INSÄNDARE -

Trots att det re­dan är kallt ute, spe­ci­ellt på nät­ter­na, har vi ing­en upp­värm­ning i vå­ra lä­gen­he­ter. Tem­pe­ra­tu­ren sjönk un­der 20 gra­der och fuk­tig­he­ten är mel­lan 60 och 70 pro­cent. I stäl­let för upp­värm­ning cir­ku­le­rar is­kallt vat­ten i vå­ra vär­me­e­le­ment. Det är en ohäl­so­sam mil­jö.

Sig­na­lis­ten kör sam­ma po­li­cy som för­ra sä­song­en – ing­en upp­värm­ning el­ler mi­ni­mal upp­värm­ning, ald­rig varmt.

På många stäl­len bör­ja­de man vär­ma re­dan för­ra vec­kan när det var tolv gra­der ute. Ba­ra vi frös i vå­ra lä­gen­he­ter. Vi fick li­te ljum­ma vär­me­e­le­ment. Det är ing­en upp­värm­ning. Det blir in­te varmt. Det ba­ra hind­rar att tem­pe­ra­tu­ren sjun­ker än­nu mer.

Det står ing­en­stans skri­vet att Sig­na­lis­ten får bör­ja vär­ma först när det är fem gra­der ute. Det be­stäm­de Sig­na­lis­ten själv. När and­ra kan bör­ja vär­ma ti­di­ga­re, kan även Sig­na­lis­ten gö­ra det.

Slu­ta med den­na po­li­cy och bör­ja vär­ma upp vå­ra lä­gen­he­ter så att vi verk­li­gen har varmt – re­gel­bun­den upp­värm­ning un­der he­la da­gen, var­ak­tig upp­värm­ning, in­te ba­ra li­te då och då. I hy­ran in­går även upp­värm­ning­en. Det är märk­ligt att re­kom­men­de­ra hy­res­gäs­ter­na att gå tjockt på­kläd­da in­om­hus i stäl­let för att vär­ma upp lä­gen­he­ter­na.

Hy­res­gäst

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.