”Att bli ut­vald är myc­ket po­si­tivt”

Vi i Solna - - SPORT - An­ders Ek­ström

Ban­dy­i­ko­nen Lin­da Odén upp­märk­sam­mas. AIKmål­vak­ten är en av 75 svens­ka eli­tid­rot­ta­re som får mot­ta­ga ett stort sti­pen­di­um från Svens­ka spel.

– Jag är näs­tan li­te rörd att just jag blev ut­vald, sä­ger pris­ta­ga­ren som dess­utom fått en nytänd­ning i Gna­get.

Sju SM-guld och li­ka många VM-guld. Dess­utom ut­sedd till årets dam­spe­la­re i Sve­ri­ge vid två till­fäl­len (2009, 2015). Kort och gott är AIK:s mål­vakt Lin­da Odén en av Sve­ri­ges bäs­ta ban­dy­spe­la­re ge­nom ti­der­na.

Lin­da plug­gar dess­utom and­ra och sista året på Bo­sön just nu. Och det är Lin­das elit­sats­ning på lands­lagsni­vå i kom­bi­na­tion med hen­nes stu­di­er som nu upp­märk­sam­mas.

34-åring­en är en av 75 eli­tid­rot­ta­re i Sve­ri­ge som får mot­ta­ga ett stort sti­pen­di­um från Svens­ka spel.

– Det känns su­per­kul, en ära. Det var mas­sor med id­rot­ta­re som sök­te och jag blir näs­tan li­te rörd att just jag blev ut­vald, sä­ger Lin­da Odén.

Sti­pen­di­et är på 50 000 kro­nor och ges for­mellt ut på Idrotts­ga­lan i ja­nu­a­ri.

– Peng­ar­na är ju mest som en bonus, det är ut­mär­kel­sen i sig som jag upp­skat­tar högst. Att bli ut­vald bland så många är myc­ket po­si­tivt och det är en fin gest, tyc­ker jag. Men själv­klart är al­la peng­ar man får som stu­dent bra, fort­sät­ter ban­dy­mål­vak­ten.

Sti­pen­di­et blir även ett bra av­stamp in­för kom­man­de sä­song. Lin­da är till­ba­ka i stor­sat­san­de AIK ef­ter en mel­lan­sä­song med Ham­mar­by. AIK fick i vå­ras till­ba­ka sin plats i elit­se­ri­en.

Till den­na sä­song kom­mer många av lagets gam­la spe­la­re till­ba­ka.

– Det var ing­et svårt val. AIK sat­sar igen så det var ett gans­ka en­kelt val att åter­vän­da.

Lin­da räk­nar till sju gam­la lag­kam­ra­ter som åter­vänt.

– Det känns in­spi­re­ran­de och kul att va­ra till­ba­ka i en så bra trupp. Och dess­utom i en klubb som jag va­rit så många år i. Det ser rik­tigt bra ut för oss och det ska även bli in­tres­sant att spe­la med vå­ra rys­ka spe­la­re. Li­te nytt ban­dytänk där.

– Jag har fått en nytänd­ning och det känns rik­tigt kul att spe­la ban­dy där al­la verk­li­gen sat­sar.

Lin­das två se­nas­te sä­song­er i AIK slu­ta­de med två ra­ka final­för­lus­ter mot Ka­re­by. Det ger tändväts­ka in­för sä­song­en.

– Vi har en så bra trupp att vi ska kun­na va­ra med och figh­tas i mars. La­get har in­te pra­tat om någ­ra di­rek­ta mål än men kän­ner jag la­get rätt så är det ba­ra gul­det som gäl­ler.

Sä­song­en star­tar 11 no­vem­ber med hem­ma­match mot sat­san­de Skutskär. En vär­de­mä­ta­re re­dan i pre­miä­ren.

”Det känns su­per­kul, en ära.”

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

MERITERAD. Lin­da Odén har en ge­di­gen me­rit­lis­ta som ban­dy­spe­la­re och har nu även fått ett eli­tid­rotts­sti­pen­di­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.