Be­slut om Råsta­sjön över­kla­gas

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

Na­tur­re­ser­va­tets om­fatt­ning vid Råsta­sjön är re­dan en stor strids­frå­ga – och nu har en ny kon­tro­vers dykt upp. Tek­nis­ka för­valt­ning­en har fått dis­pens att mudd­ra ett di­ke för dag­vat­ten som myn­nar ut i sjön. Men be­slu­tet har över­kla­gats.

Di­ket rin­ner från Jern­hu­sens om­rå­den på den nor­ra si­dan av sjön och har un­der årens lopp slam­mat igen or­dent­ligt. Nu be­hö­ver di­ket mudd­ras. Mil­jö-och bygg­nads­för­valt­ning­en har gett tek­nis­ka för­valt­ning­en dis­pens att ge­nom­fö­ra ar­be­tet. Dis­pen­sen gäl­ler i två år.

Di­ket, som lig­ger in­om strand­skyd­dat om­rå­de, är vik­tigt för att be­hål­la våt­mar­ken där bland an­nat den röd­lis­ta­de vat­ten­ral­len häc­kar. Så långt är al­la över­ens.

Men bå­de det ny­bil­da­de Sol­na par­ti­et och Na­tur­skydds­för­e­ning­en Sol­naSund­by­berg vän­der sig mot tid­punk­ten för ar­be­tet, som ur­sprung­li­gen skul­le ge­nom­fö­ras un­der sep­tem­be­rok­to­ber.

Den 22 ok­to­ber sågs näm­li­gen vat­ten­ral­len vid Råsta­sjön för förs­ta gång­en i höst.

– Tid­punk­ten är helt fel. Gör om och gör rätt, sä­ger Flo­ri­an Reit­mann i Na­tur­skydds­för­e­ning­en.

Dess­utom oro­ar sig för­e­ning­en för att mudd­ring­en av di­ket kan or­sa­ka att dag­vatt­net for­sar fritt ut i sjön. I dag är sjöns vat­ten­ni­vå hög­re, vil­ket är vik­tigt för en be­stå­en­de våt­mark.

– Di­kets hög­re ni­vå mås­te be­hål­las. Om vatt­net for­sar rakt ut i sjön kan våt­mar­ken tor­ka ut. Det finns inga som helst för­sik­tig­hets­åt­gär­der in­skriv­na i dis­pen­sen, sä­ger Flo­ri­an Reit­mann.

Sol­na­par­ti­ets ta­les­per­son Lars-Ove Löf ifrå­ga­sät­ter även ären­dets for­mel­la han­te­ring.

– Råsta­sjöns fram­tid är po­li­tiskt spräng­stoff. Då är det för­vå­na­de att den här frågan de­le­ge­ras och göms un­dan på tjäns­te­man­na­ni­vå, sä­ger han.

Nu har bå­de Na­tur­skydds­för­e­ning­en och Sol­na­par­ti­et över­kla­gat dis­pen­sen till läns­sty­rel­sen. Men nå­gon mudd­ring lär det hur som helst in­te bli i år. Dis­pens­be­slu­tet togs för sent och gäl­ler ba­ra för sep­tem­ber och ok­to­ber.

– Det får bli näs­ta år i så fall. Vi vill ock­så be­va­ra na­tur­vär­de­na. Men di­ket mås­te mudd­ras. An­nars ris­ke­rar vi att Jern­hu­sen le­der sitt dag­vat­ten nå­gon an­nan­stans och de­ras dag­vat­ten be­hövs för att be­va­ra våt­mar­ken, sä­ger Sol­nas stads­träd­gårds­mäs­ta­re Nils Fors­berg.

Flo­ri­an Reit­mann an­ser att dis­pen­san­sö­kan bor­de åter­kal­las.

– Så kan vi sät­ta oss ner till­sam­mans och ta en dis­kus­sion. Vi vill ock­så ren­sa di­ket men det mås­te bli rätt gjort, sä­ger han.

”Tid­punk­ten är helt fel. Gör om och gör rätt.”

FOTO: LARS-OVE LOF

RÖR. I dag myn­nar dag­vatt­net ut i två rör. Höjd­skill­na­den är vik­tig för våt­mar­ken.

FOTO: LARS-OVE LÖF

SKÅDAD. Vat­ten­ral­len sågs vid Råsta­sjön den 22 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.