Trångt på tå­gen in­för kval­ry­sa­ren

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Från po­li­sens si­da ses in­te kvald­ra­mat mel­lan Sve­ri­ge och Ita­li­en som en hö­g­risk­match. Än­då ska man att ha ”hög syn­lig­het”.

– Vi be­dö­mer att det in­te är nå­gon stor risk för kon­fron­ta­tio­ner mel­lan sup­por­ters, ut­an i grun­den blir fa­mil­järt, sä­ger in­sats­che­fen An­ders Dju­restad.

Det blir full­satt på Fri­ends den 10 no­vem­ber. Bil­jet­ter- na sål­des slut på noll­tid och det be­räk­nas kom­ma 2 500 ita­li­ens­ka sup­por­ters. In­sats­che­fen An­ders Dju­restad tror dock på en ”hyf­sat lugn kväll”.

Att det är en fre­dags­kväll, då myc­ket folk nor­malt är i rö­rel­se, spe­lar än­då en roll i po­li­sens han­te­ring av kval­kväl­len. Många po­li­ser kom­mer att va­ra i tjänst.

– Po­li­ser med god för­må­ga och bra kom­pe­tens in­om oli­ka om­rå­den. Och vi har även bra sa­m­ar­be­te med tra­fik­po­li­sen, sä­ger Dju­restad och fort­sät­ter:

– Vi kan in­te sty­ra, men av­rå­der folk från att ta bi­len in till Sol­na. Det blir rö­rigt ju när­ma­re Sol­na man kom­mer med bil. Vi har ett myc­ket bra sa­m­ar­be­te med MTR och tyc­ker att det fun­ge­rat myc­ket bra att få hem publi­ken från Fri­ends i de se­nas­te två sto­ra eve­ne­mang­en.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

PEN­DEL­TÅG. MTR för­or­dar att Fri­endspubli­ken väl­jer tun­nel­ba­nan, men de som ska norrut tar med för­del in­vän­tan­de tåg från Ul­riks­dals sta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.