”Då be­ta­de får och kor mitt i Sol­na”

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Mag­nus Pers­son sol­na­hem­bygds­fore­ning@te­lia.com

Kring Rud­sjön, se­der­me­ra Skyt­te ho l m s fäl­tet, har det fun­nits ett fler­tal går­dar av oli­ka stor­le­kar. Här fanns Ekens­berg, Sto­ra Al­by, Spets­ber­gen, Rud­torp och Hag­by gård.

Hag­by gård låg vid ek­dung­en, idag i hör­net av Gräns­ga­tan och Frösun­da­le­den. Det finns inga sto­ra syn­li­ga spår ef­ter Hag­by, men det finns en bit järn­vägs­räls högt upp mel­lan två träd. Den­na räls sat­tes upp i slu­tet av 1930-ta­let som en del av en gunga för bar­nen på går­den.

Un­der al­la des­sa år, till dags da­to, så har trä­den vux­it upp och ta­git med sig gung­an/räl­sen upp i höj­den. Så den finns fort­fa­ran­de att be­skå­da om man spa­nar upp­åt en aning.

Det bod­de fle­ra fa­mil­jer i de fy­ra lä­gen­he­ter­na på Hag­by. En del ar­be­ta­de på går­den un­der då­va­ran­de ar­ren­da­torn Ber­til Lars­son, son till Hil­ding som i sin tur ha­de ar­ren­de­rat Ekens­berg. And­ra ha­de ut­komst på an­nat sätt och an­nan plats.

På Hag­by gård fanns det kor, häs­tar, höns och gri­sar. Be­tes­mar­ker och od­ling­ar av oli­ka slag fanns själv­klart ock­så. Hag­by gårds mar­ker sträck­te sig f rån­fö­re det­ta Ank­dammsron­del­len till Ha­ga vägen mot Sund­by­bergs grän­sen. Vid­den de­len av Ha­ga­vä­gen låg går­den Englun­da, upp­kal­lad ef­ter träd­gårds­mäs­ta­ren Karl Englund. En g lunda­kal­las ock­så på vis­sa kar­tor för Lud­vigslund el­ler Astrids­borg.

Mel­lan Hag­by och Englun­da fanns det ko­lo­ni­lot­ter som folk kun­de få ar­ren­de­ra. Det­ta om­rå­de har i dag döpts till Sol­na Bu­si­ness Park, men är kans­ke me­ra känt som Vi­re­bergs in­du­stri­om­rå­de. Upp­kal­lat ef­ter går­den Vi­re­berg. När jag själv var barn så gick el­ler cyk­la­de vi små­grab­bar från Fram­näs, ner till Hag­by gård för att tit­ta på en sär­skild häst. Det var en svart­vit­fläc­kig häst som såg ut som Litt­le Jo­es häst i Brö­der­na Car­twright. Då fick man spän­na på sig knall­pul­ver­pi­sto­len med höls­ter och ana en viss krut­rök i luf­ten där häs­tar­na be­ta­de. Det var all­tid ett li­ka stort och spän­nan­de mö­te var­je gång vi var där.

Hag­by gård revs om­kring 1962 för att ge plats för da­gens in­du­stri­park.

Det­ta om­rå­de har i dag döpts till Sol­na Bu­si­ness Park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.