”Knäp­pa djur räd­dar hös­ten”

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Charlotte Årling charlotte.ar­ling@di­rekt­press.se Re­por­ter

Höst­lo­vet är pas­se­rat. Nu kan lö­ven gott för­mult­na och snön läg­ga sig som ett täc­ke över allt. För den som in­te har fått nog av hös­ten kan jag starkt re­kom­men­de­ra ro­li­ga youtu­be­klipp på hun­dar som hop­par i löv­hö­gar. Jag vet, det lå­ter löj­ligt. Men det är fak­tiskt hur kul som helst. Man be­hö­ver in­te bli en djur­vi­de­o­fa­na­ti­ker ba­ra för att man tit­tar på dem.

Bör­ja med den fan­tas­tis­ka fil­men på en schä­fer som at­tac­ke­rar en löv­hög i 120 km/h. Sök på ” This dog lo­ves autumn”. Tit­ta se­dan på si­be­ri­an hu­skyn som blir helt to­kig av en löv­hög och spring­er och hop­par runt i den som att det vo­re det bäs­ta i värl­den. Utö­ver des­sa finns det oänd­ligt många fler film­klipp av sam­ma art.

Djur som gör knäp­pa gre­jer är un­der­hål­lan­de, oav­sett om det är li­ve el­ler på film. Just när det kom­mer till löv­hö­gar tror ja­gat t un­der­håll­nings­vär­det kom­mers i gav att vår­in­re barns­lig­het kitt­las. Al­la äl­skar­väl an­sam­ling­ar av tor­ra löv? Ba­ra härom vec­kan spar­ka­de jag glatt i en så­dan när jag gick på trot­to­a­ren på väg mot en in­ter­vju. Jag kun­de in­te lå­ta bli. Den låg där och loc­ka­de.

Hös­ten är som sagt över för mig. Nu vill jag ha en vit vin­ter som ly­ser upp det allt­mer till­ta­gan­de mörk­ret. Och om in­te det hjäl­per så finns det sä­kert en mas­sa film­klipp att tit­ta på, med hun­dar som äls­kar snö.

Al­la äls­kar väl an­sam­ling­ar av tor­ra löv?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.