Plupps mam­ma har gått bort

Inga Borg ska­pa­de den väl­kän­da fi­gu­ren Plupp och bod­de i Ul­riks­dal i näs­tan sex­tio år. Nu har hon gått bort vid en ål­der av 92 år.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se 070-78 78 706

Inga Borg föd­des 1925 i Stock­holm. Kon­tu­rer­na till fi­gu­ren Plupp kan spå­ras ti­digt. Som dot­ter till den väl­kän­de sim­ma­ren Ar­ne Borg, så res­te fa­mil­jen myc­ket och hon fick säl­lan nä­ra kom­pi­sar un­der den här ti­den. Då föd­des egen­ska­pen osyn­lig­het hos en låt­sas­kom­pis, en egen­skap som även Plupp skul­le kom­ma att ha.

– Hon upp­fann en nä­ra kom­pis som ba­ra hon kun­de se, be­rät­tar so­nen An­te Grubb­ström.

Hon för­lo­va­de sig med sin man på freds­da­gen 1945 och de bör­ja­de då åka till fjäl­len på som­rar­na till­sam- mans. Här bör­ja­de hon må­la av fjäll­värl­den och det­ta blev in­spi­ra­tio­nen till den hem­mil­jö som Plupp be­fin­ner sig i. Det kom att bli 24 böc­ker om Plupp. En fi­gur som lär barn om djur och na­tur, li­te som en folk­bildan­de sa­go­fi­gur.

– Men hon skrev även 24 böc­ker som in­te hand­la­de om Plupp, po­äng­te­rar An­te.

Hon upp­fann en nä­ra kom­pis som ba­ra hon kun­de se.

Flyt­ten för Inga Borg till Atel­jévil­lan i Ul­riks­dal sked­de 1955 – sam­ma år som den förs­ta boken om Plupp kom ut.

– Atel­jévil­lan var ett gam­malt stall från bör­jan. Det till­hör­de Vil­la Skogs­borg och det var be­kan­ta till min fa­milj som äg­de hu­sen, be­rät­tar An­te Grubb­ström.

Hon gick bort ef­ter en läng­re tids sjuk­dom och bod­de den sista ti­den i Nykö­ping nä­ra so­nen An­te. Men det blev näs­tan sex­tio år i hen­nes äls­ka­de Ul­riks­dal.

– Hon kän­de väl­digt starkt för Ul­riks­dal och den mil­jön. Hon skrev boken ”Dju­ren kring vårt hus” om sitt hus och dju­ren om­kring. Det blev en teck­nad tv-se­rie ock­så.

Inga Borg föd­des den 25 au­gusti 1925 och gick bort den 24 ok­to­ber i år. Hon blev 92 år gam­mal.

FOTO: OPAL FÖRLAG

KRE­A­TIV. Inga Borg skrev och il­lu­stre­ra­de böc­ker­na om Plupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.