MTR lad­dar för kval-pend­ling

Vi i Solna - - NYHETER - Jon­ny An­ders­son

VM-kval­mat­chen mel­lan Sve­ri­ge och Ita­li­en fre­da­gen den 10 no­vem­ber blir ett av de hit­tills störs­ta id­rotts­e­ven­ten på Fri­ends Are­na och är en ut­ma­ning för are­nan, kol­lek­tiv­tra­fi­ken och re­se­nä­rer­na.

– Vi vill un­der­lät­ta för re­se­nä­rer­na att kom­ma hem så smi­digt som möj­ligt, sä­ger Jan Mag­nus­son, eve­ne­mangs­pla­ne­ra­re för tun­nel­ba­ne­och pen­del­tåg­s­tra­fi­ken hos MTR.

Fre­da­gar är en stor tra­fik­dag när många ska till el­ler från Stor­stock­holm. 10 no­vem­ber ska dess­utom många till Fri­ends Are­na. Till se­nas­te hem­ma­mat­chen, mot lil­la Lux­em­burg, sål­des 50 022 bil­jet­ter.

Kval­mat­chen mot Squad­ra Az­zur­ra, det blå la­get, är av en helt an­nan dig­ni­tet. Men på grund av att det krävs sä­ker­hetskor­ri­do­rer mel­lan svens­ka och ita­li­ens­ka fans, kom­mer pu­blik­re­kor­det mot Lux­em­burg att stå sig. Det kom­mer nu att hand­la om 49–49 500 åskå­da­re.

– Det är hem­re­san som be­las­tar oss, al­la vill ifrån Fri­ends sam­ti­digt. Vi vill un­der­lät­ta för re­se­nä­rer­na att kom­ma hem så smi­digt som möj­ligt, sä­ger Jan Mag­nus­son, eve­ne­mangs­pla­ne­ra­re på MTR som dri­ver Stock­holms tun­nel­ba­na och pen­del­tåg. I sam­band med Rol­ling Sto­nes-kon­ser­ten och lands­kam­pen mot Lux­em­burg har MTR till­sam­mans med en ar­bets­grupp där bland an­nat Fri­ends are­na, po­li­sen, Tra­fik­ver­ket och Sol­na stad är med, tes­tat att bätt­re hän­vi­sa åskå­dar­na till tun­nel­ba­nan.

Den höga be­last­ning­en på pen­del­tå­get gör att för många blir tun­nel­ba­nan bäs­ta al­ter­na­ti­vet, ef­tersom MTR där bätt­re kan sty­ra tra­fik­tät­he­ten ut­an att det stör ex­em­pel­vis SJ:s tra­fik som de­lar ba­nor med pen­del­tå­gen. Tra­fi­kan­ter som ska norrut (Märs­ta, Ar­lan­da, Uppsa­la…) kan med för­del ta sig till Ul­riks­dals pen­del­tågs­sta­tion. Där und­vi­ker man kö­er­na vid Sol­na sta­tion och kom­mer enkla­re med tå­gen.

– En för­del nu är att vi näs­tan ex­akt vet när match- en är slut, vär­re är det om det blir för­läng­ning.

Jan Mag­nus­son har fler un­der­lät­tan­de tips:

– Nor­ra än­den av Sol­na sta­tions platt­form när­mast are­nan blir snabbt full. Tar man sig på ut­si­dan di­rekt till platt­for­mens söd­ra del blir för­del­ning­en jäm­na­re och det går snab­ba­re att kom­ma på tå­gen. Se­dan re­kom­men­de­rar vi re­se­nä­rer att kö­pa re­tur­bil­jet­ten sam­ti­digt som man åker ut till Fri­ends.

Ef­ter Sto­nes-kon­ser­ten tving­a­des bil­jett­lö­sa köa i när­ma­re 20 mi­nu­ter in­nan de kom fram till bil­jett­för­sälj­ning­en.

– Ro­li­ga­re kan man ha, sä­ger Jan Mag­nus­son, som än­då tyc­ker att det flu­tit på bra un­der de två nämn­da eve­ne­mang­en. Och en or­sak är att man bli­vit bätt­re på att in­for­me­ra, om bland an­nat för­köp av re­tur­bil­jet­ter och att tun­nel­ba­nan är ett myc­ket bra al­ter­na­tiv vid des­sa ex­tremt sto­ra event. Upp­skatt­nings­vis är det när­ma­re 30 000 som vill åka kol­lek­tivt ifrån Fri­ends när det är full­satt på are­nan. Ett fullt pen­del­tåg tar cir­ka 1 550 re­se­nä­rer och ett tun­nel­ba­ne­tåg 1 100.

– Jo, det blir någ­ra tåg. Men vi ska bli än­nu bätt­re på att smi­digt få hem vå­ra re­se­nä­rer.

De ita­li­ens­ka ock­så?

”Det är hem­re­san som be­las­tar oss, al­la vill ifrån Fri­ends sam­ti­digt.”

– Allt tryckt in­for­ma­tions­ma­te­ri­al skrivs på eng­els­ka. Jag vet att vi har över 100 oli­ka na­tio­na­li­te­ter bland vår per­so­nal. Det vo­re kul om vi hit­ta­de bätt­re sätt att vid event som des­sa lyf­ta fram vå­ra språk­kom­pe­ten­ser, sä­ger Jan Mag­nus­son och be­to­nar att eve­ne­mang­en av VM-kvalstor­lek byg­ger på ett ef­fek­tivt sa­m­ar­be­te mel­lan många par­ter.

FOTO: MOSTPHOTOS

FULL­SATT. Runt 49 000 för­vän­tas se Sve­ri­ge–Ita­li­en på Fri­ends.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.