Allt av­görs i sista kam­pen

Vi i Solna - - SPORT - An­ders Ek­ström

Det såg ut som Va­salund skul­le få med sig en trea från Bor­länge. Men i mat­chens slut­mi­nut kvit­te­ra­de IK Brage – och VIF har nu tre po­äng att ta in i av­slut­nings­om­gång­en.

Med ba­ra mi­nu­ten kvar såg Va­salunds herrar ut att ta en skrällse­ger på Dom­narsval­len mot re­dan kla­ra se­ri­e­vin­na­ren Brage, i sön­dags. En se­ger där ha­de in­ne­bu­rit att VIF ba­ra ha­de en po­äng upp till fast mark in­för av­slut­nings­om­gång­en.

Men i mat­chens slut­ske­de kvit­te­ra­de IK Brage till 3-3 och lä­get blev då au­to­ma­tiskt myc­ket svå­ra­re att kla­ra sig kvar. Bå­da kon­kur­ren­ter­na Sand­vi­kens IF och Sol­len­tu­na FK för­lo­ra­de sam­ti­digt. En trea ha­de in­ne­bu­rit att VIF ba­ra ha­de en pin­ne upp till fast mark, men nu blev det istäl­let allt­så tre. Va­salund mö­ter Umeå hem­ma i slutom­gång­en på lör­dag (14.00). Sol­len­tu­na spe­lar mot Akro­po­lis IF, me­dan Sand­vi­ken mö­ter Väs­terås SK. Bå­da spe­lar hem­ma.

VIF mås­te allt­så dels vin­na sin match, sam­ti­digt som Sand­vi­ken el­ler Sol­len­tu­na för­lo­rar sin. Dess­utom spe­lar mål­skill­na­den in.

Tar SFK och SIF en pin­ne på lör­dag är Va­salund ut­slag­na oav­sett eget re­sul­tat. Onek­li­gen en spän­nan­de av­slut­ning på di­vi­sion 1 nor­ra 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.