Spar­kad chef får 75 pro­cent av lö­nen

Vi i Solna - - NYHETER -

”Det är ex­tremt olämp­ligt att man en­ga­ge­rar fa­mil­je­med­lem­mar.”

Che­fen för barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en An­ne Rönn­berg tving­as läm­na sin tjänst i för­tid se­dan det upp­da­gats att hen­nes man fått ar­be­te in­om för­valt­ning­en. Som plås­ter på så­ren får An­ne Rönn­berg 75 pro­cent av lö­nen fram till pen­sions­da­gen.

Öve­rens­kom­mel­sen mel­lan An­ne Rönn­berg och Sol­na stad är da­te­rad sam­ma dag som hen­nes an­ställ­ning upp­hör­de – den 11 ok­to­ber i år.

– Det här kom till min kän­ne­dom den 10 ok­to­ber, da­gen in­nan vi teck­na­de öve­rens­kom­mel­sen. An­ne och jag ha­de ett sam­tal om lämp­lig­he­ten i att rekry­te­ra fa­mil­je­med­lem­mar. Ha­de jag bli­vit upp­lyst om det här för­hål­lan­det ti­di­ga­re ha­de jag själv­klart age­rat. Det är ex­tremt olämp­ligt att man en­ga­ge­rar fa­mil­je­med­lem­mar när man har den här ty­pen av chefs­be­fatt­ning­ar, sä­ger Sol­nas stads­di­rek­tör Kristi­na Ti­destav.

I öve­rens­kom­mel­sen som un­der­teck­nats av Kristi­na Ti­destav får Rönn­berg 75 pro­cent av sin lön fram till dess att hon fyl­ler 65 år i april näs­ta år.

– Det kan man få om man an­sö­ker om det. Vi har ett an­tal så­da­na fall per år i sta­den, sä­ger Kristi­na Ti­destav.

Sam­ma dag som An­ne Rönn­bergs an­ställ­ning upp­hör­de, den 11 ok­to­ber, gick hon ut med ett mail till samt­li­ga an­ställ­da in­om för­valt­ning­en där hon skrev:

”Jag har age­rat olämp­ligt som lå­tit rekry­te­ra min man som vakt­mäs­ta­re till för­valt­ning­en. Ef­ter sam­tal med stads­di­rek­tö­ren kan jag kon­sta­te­ra att det in­te finns för­ut­sätt­ning­ar för mig att full­gö­ra mitt upp­drag läng­re. Jag kom­mer där­för att läm­na mitt upp­drag och gå i för­ti­da pen­sion från och med i dag.”

An­ne Rönn­bergs man an­ställ­des som vakt­mäs­ta­re på för­valt­ning­en i au­gusti 2016 med en må­nads­lön på 30 000 kro­nor.

– Han är in­te en­sam om att ha den lö­nen. Det är gans­ka stor sprid­ning i den här grup­pen, mel­lan 25 000 och 30 000 kro­nor be­ro­en­de på ar­bets­upp­gif­ter och er­fa­ren­het, sä­ger Sol­na stads HR­chef Char­lot­ta Till­bom

Även An­ne Rönn­bergs son har ar­be­tat in­om för­valt­ning­en un­der fle­ra år.

Re­dan 2009 bör­ja­de han ar­be­ta som ti­man­ställd ele­vas­si­stent. Då ha­de An­ne Rönn­berg än­nu in­te till­trätt sin be­fatt­ning som för­valt­nings­chef.

So­nen blev fast an­ställd 2012 och när han på egen be­gä­ran slu­ta­de sin an­ställ­ning i ja­nu­a­ri 2015 var Rönn­berg chef för för­valt­ning­en. Han fick då ett av­gångs­ve­der­lag på sex må­nads­lö­ner, sam­man­lagt 132 000 kro­nor.

– Jag kän­ner till att han fick ett av­gångs­ve­der­lag när han slu­ta­de. Det är in­te van­ligt med av­gångs­ve­der­lag, men vi kan gö­ra så­da­na över­ens­kom­mel­ser när vi tyc­ker det är lämp­ligt att en per­son läm­nar sin tjänst i sta­den. Man får in­te av­gångs­ve­der­lag när man själv väl­jer att slu­ta, sä­ger Kristi­na Ti­destav. En­ligt upp­gift val­de An­ne Rönn­bergs son att slu­ta ef­ter en kon­flikt på ar­bets­plat­sen. – Det hän­der att ar­bets­gi­va­ren tyc­ker att det är dags att av­slu­ta an­ställ­ning­en trots att det sak­nas sak­lig grund. Jag var in­te på plats då, men vad jag har sett följ­de pro­ces­sen gängse ru­ti­ner. Vad jag har för­stått har An­ne Rönn­berg in­te för­sökt på­ver­ka so­nens av­gångs­ve­der­lag, sä­ger Char­lot­ta Till­bom.

Samt­li­ga an­ställ­nings­hand­ling­ar har un­der­teck­nats av tjäns­te­män på för­valt­ning­en, som Rönn­berg for­mellt va­rit högs­ta chef för.

Hon har in­te själv upp­fat­tat det som olämp­ligt att nä­ra fa­mil­je­med­lem­mar har an­ställts och ar­be­tat in­om för­valt­ning­en.

– Vill man hårdd­ra det kan man ju tyc­ka så. Det har fun­nits många che­fer mel­lan mig och fa­mil­je­med­lem­mar­na. Men jag fin­ner mig i att jag mås­te slu­ta, sä­ger hon till Vi Sol­na.

FOTO: JE­A­NET­TE HÄGGLUND

KRI­TISK. ”Ex­tremt olämp­ligt att rekry­te­ra fa­mil­je­med­lem­mar när man har den be­fatt­ning­en”, sä­ger Sol­nas stads­di­rek­tör Kristi­na Ti­destav.

FOTO: JO­NAS CARLS­SON

AV­TAL. Sol­na stad be­ta­la­de sex må­nads­lö­ner till An­ne Rönn­bergs son när han slu­ta­de. Själv får hon 75 pro­cent av lö­nen fram till pen­sio­nen näs­ta år.

FOTO: ULF LODIN

PEN­SION. An­ne Rönn­berg går i för­ti­da pen­sion.

MAILET. An­ne Rönn­bergs mail till per­so­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.