Vem har mage att stjä­la en barn­san­dal?

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Små­barns­mam­man

Har vi helt tappat vår he­der­li­ga vär­de­grund i det här lan­det? Den 30 au­gusti tap­pa­de jag en vit barn­san­dal vid Ny­bo­da­ga­tan 7. En per­son jag pra­ta­de med ha­de sett den stå på ett el­skåp men när jag gick dit för att le­ta ef­ter den var den bor­ta. (Stort tack till dig som ställ­de upp den där, all­tid nå­got po­si­tivt än­då). En bo­en­de i hu­set sa att träd­gårds­mäs­ta­ren bru­kar kas­ta så­da­na sa­ker. Vad då så­da­na sa­ker? Och var­för kas­ta en barn­sko in­köpt för 500 kro­nor? Kun­de den in­te ha fått stå kvar så vi fått till­ba­ka den?

Den 13 ok­to­ber tap­pa­de vi en ny­in­köpt Snuf­fe. En li­ten vit ka­nin som satt ihop med en ro­sa filt. Jag vän­de di­rekt och ba­ra mi­nu­ter ef­ter att vi mås­te ha tappat den på väg från Sol­na Cent­rum, när vi gick ge­nom par­ken och mot Ny­bo­da­ga­tan, så gick jag sam­ma sträc­ka. Men Snuf­fe var bor­ta. Nå­gon ha­de ploc­kat upp go­se­ka­ni­nen, stu­lit den ut­an att skäm­mas och kans­ke gett till sitt eget barn.

Hur tän­ker män­ni­skor som tar ett li­tet go­se­djur från ett barn? ”Oj, tit­ta gra­tis, den tar jag”. När jag väx­te upp fanns den en helt an­nan he­der och re­spekt för and­ras ege­nom. I dag ver­kar män­ni­skor ba­ra för­se sig ut­an att skäm­mas. Tyc­ker att det här är en ex­tremt trist ut­veck­ling och hop­pas att det är nå­got som vi al­la kan tän­ka till kring och för­sö­ka för­änd­ra. Och till dig som för­ser dig med and­ras sa­ker sä­ger jag ba­ra: kar­ma!

I dag ver­kar män­ni­skor ba­ra för­se sig ut­an att skäm­mas. Tyc­ker att det här är en ex­tremt trist ut­veck­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.