Rök­för­bud på ar­bets­tid i om­sor­gen

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Jo­nas Carlsson

Från och med näs­ta år kom­mer det rå­da rök­för­bud un­der ar­bets­tid för vård- och om­sorgs­per­so­nal i Sol­na. Tan­ken är att bå­de an­ställ­da och bru­ka­re ska slip­pa ut­sät­tas to­bakslukt.

Be­slu­tet togs

på nämnd­mö­tet den 24 ok­to­ber och in­ne­bär att per­so­nal på ex­em­pel­vis äldre­bo­en­den och i hem­tjäns­ten in­te får rö­ka på ar­bets­tid. Be­slu­tet gäl­ler bå­de för kom­mu­nens eg­na ak­tö­rer och för upp­hand­la­de tjäns­ter där pri­va­ta ut­fö­ra­re in­går. Tan­ken med för­bu­det är att bå­de an­ställ­da in­om om­sor­gen och bru­ka­re av väl­färds­tjäns­ter ska slip­pa ut­sät­tas för röklukt.

– Vi in­för rök­fri ar­bets­tid i vår egen hem­tjänst från förs­ta april 2018. Sen in­förs det suc­ces­sivt un­der 2018 och vi skri­ver in det i av­ta­len (in­om upp­hand­la­de tjäns­ter), sä­ger Samu­el Klipp­falk (KD), ord­fö­ran­de i om­vård­nads­nämn­den.

För­valt­ning­en har ställt sig po­si­tiv till att in­fö­ra rök­fri ar­bets­tid, men i en tjäns­te­skri­vel­se från i som­ras skrev för­valt­ning­en att er­fa­ren­he­ter från en del and­ra kom­mu­ner vi­sar att che­fer ibland känner sig som ”po­li­ser”. Det här in­ne­bär att de skul­le kän­na sig obe­kvä­ma med att kon­trol­le­ra si­na med­ar­be­ta­re. Men nå­gon så­dan si­tu­a­tion tror in­te Samu­el Klipp­falk kom­mer upp­stå.

– Det kom­mer in­te va­ra så att che­fer­na ja­gar folk. Om nå­got hän­der, får de ta ett sam­tal, pre­cis som om nå­gon an­vänt te­le­fo­nen på ett olov­ligt sätt, tar Samu­el Klipp­falk som ett ex­em­pel. At­ten­do hem­tjänst

är den störs­ta pri­va­ta ut­fö­ra­ren in­om hem­tjänst i Sol­na och de har re­dan nu som po­li­cy att ha rök­fri ar­bets­tid för per­so­na­len. Verk­sam­hets­che­fen Iva­na Ne­ve­stic känner sig in­te alls som nå­gon ”po­lis” i sam­man­hang­et och ser po­si­tivt på Sol­na stads be­slut.

– Jag tror det be­ror li­te på hur man tän­ker som chef, sä­ger hon. Det finns

re­dan rök­fri ar­bets­tid in­om Barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­ens verk­sam­he­ter i Sol­na. Kom­mu­nal, som är fack­för­bun­det för Sol­na stads eg­na ut­fö­ra­re, har in­te hört nå­got ne­ga­tivt från si­na med­lem­mar an­gå­en­de det ti­di­ga­re för­bu­det. De tror in­te hel­ler att det blir ett hin­der för de få- tal rö­ka­re som finns i per­so­na­len in­om om­vård­nand­s­nämn­den.

– Som fack­lig fö­re­trä­da­re ser jag ing­et pro­blem med att man in­för det här, sä­ger Ri­it­ta Sa­lo­kang­as Da­vids­son

När det gäl­ler frå­gan om rö­ka­res rätt att rö­ka jäm­fö­rel­se­vis med bru­kar­nas rätt att slip­pa rök, så är Samu­el Klipp­falk klar och tyd­lig.

– Att bru­ka­re in­te vill ha to­bakslukt, det väger tyng­re i så fall, me­nar Samu­el Klipp­falk.

Be­slu­tet om att in­fö­ra rök­fri ar­bets­tid in­om om­vår­nads­för­valt­ning­en togs av en enig nämnd.

FOTO: JO­NAS CARLSSON

RÖKFRITT. In­förs från april i Om­vår­nads­för­valt­ning­en.

FOTO: MOST PHOTOS

CI­GA­RET­TER. Det blir ing­et mer rö­kan­de, för­u­tom på lun­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.