Unga löf­ten i Sol­na TK i pre­miä­ren

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

Fy­ra 2015 och fem­ma ifjol. Sol­na ten­nisklubb har vi­sat att klub­ben hör hem­ma i elit­se­ri­en och sik­tar åter­i­gen på att ut­ma­na i top­pen.

– Må­let är att nå topp­fy­ra, helt klart, sä­ger lag­le­da­ren P-O Lindkvist in­för stun­dan­de elit­se­ri­estart.

Sol­na TK står nu i start­gro­par­na in­för tre och halv vec­kors in­ten­sivt mat­chan­de. Elit­se­ri­en i ten­nis lig­ger runt hör­net och ska av­ver­kas på ba­ra 20 da­gar. Så det finns ing­et ut­rym­me för formsvac­kor.

STK är en li­te ud­da få­gel i elit­se­ri­e­sam­man­hang. När årets se­rie spar­kas igång blir det Sol­nas tred­je bland de ”sto­ra poj­kar­na”.

– Ja, vi är kanske det svar­ta få­ret. Vi har ju in­te historian på sam­ma sätt likt de tra­di­tio­nel­la klub­bar­na vi mö­ter. Sam­ti­digt tyc­ker jag det är rik­tigt ro­ligt med nytt blod i eli­ten, be­rät­tar lag­le­da­ren P-O Lindkvist.

Elit­spe­let är med­lem­mar­na till gagn i form av bra ten­nis på hem­ma­plan, men är in­te till be­last­ning för den­sam­ma.

– Ing­et tas från ju­ni­o­rer­na, al­la peng­ar är ex­ter­na peng­ar. Främst från pri­va­ta ten­nistim­mar. Det är väl­digt vik­tigt att det in­te be­las­tar STK.

För­ra året blev Sol­na fem­ma men var ba­ra en yn­ka pin­ne från andra­plat­sen, vil­ket då ha­de in­ne­bu­rit fi­nal.

Men i år blir det li­te nystart, då trup­pen är till sto­ra de­lar ny. Duk­ti­ga tys­ken Oscar Ot­te kom­mer in­te till spel.

– Han är svå­rer­sätt­lig och vi har många nya spe­la­re, bland an­nat två nya tys­kar. Jag tyc­ker att vi fått in många bra spe­la­re och det blir li­te nystart. Filip Pr­pic har gjort ett stort jobb med trup­pen, fort­sät­ter Lindkvist.

Bland an­nat kom­mer Sol­na­grab­ben Jonathan Mrid­ha, 22, och löf­tet Mat­ti­as Gawelin, 18, få chan­sen i elit­la­get. Trots en hel del nya spe­la­re är det top­pen som gäl­ler för Sol­na i år.

– Må­let är att nå topp-fy­ra, helt klart. Blir man det får man en ex­tra hem­ma­match kom­man­de år. Vi var be­svik­na att bli fem­ma 2016. Men det är som van­ligt små mar­gi­na­ler, när vi har vårt bäs­ta lag på föt­ter är vi väl­digt bra.

Den su­per­kor­ta sä­song­en bör­jar med bor­t­a­match mot SALK på lör­dag. I hem­mapre­miä­ren näs­ta vec­ka (16/11) vän­tar Gö­te­borg. 1 de­cem­ber spe­las sista om­gång­en.

– Det här är jät­te­kul för he­la klub­ben, det är ju vårt eget Stock­holm open. Al­la får se bra ten­nis på plats här i Sol­na. Det blir in­ten­sivt, men otro­ligt ro­ligt med elit­se­ri­en igen.

”Vi var be­svik­na att bli fem­ma 2016.”

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

SVERIGEELITEN. I no­vem­ber­må­nad kan du se någ­ra av Sve­ri­ges bäs­ta ten­nisspe­la­re spe­la elit­se­ri­en i Sol­na ten­ni­scen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.