Spe­lar­hög in­vig­de nya ishal­len

Vis­ser­li­gen höll po­li­ti­ker­na tal – men den tred­je ishal­len på Ul­riks­dals IP kräv­de en klas­sisk ”tv-puck­hög” för att kän­nas in­vigd på rik­tigt.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg 070-78 72 073 leif.ol­den­burg@ di­rekt­press.se

Det var AIK:s hoc­keygrab­bar som bjöd på hö­gen ef­ter upp­vis­nings­mat­chen mot Sol­na SK. In­nan dess ha­de kom­mun­sty­rel­sens förs­te vice ord­fö­ran­de Marianne Dam­ström Ge­re­ben (L), kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Pe­ter Ed­holm (L) och tek­nis­ka nämn­dens ord­fö­ran­de Mag­nus Pers­son (C) hål­lit kor­ta in­vig­nings­tal.

– När min son skul­le bör­ja hoc­key­sko­la fanns det ba­ra en ishall här i Sol­na. Nu har vi tre, sa Marianne Dam­ström Ge­re­ben.

Den nya hal­len har kostat cir­ka 70 mil­jo­ner kro­nor och is­ti­der­na ska för­de­las mel­lan all­män­het, hoc­key, kon­ståk­ning och rin­get­te.

– Vi ska job­ba hårt för att få en rätt­vis för­del­ning mel­lan elit och bredd och tje­jer och kil­lar, sa Pe­ter Ed­holm.

Sol­na kon­ståk­ning och Ska­te & Dan­ce Aca­de­my bjöd på upp­vis­ning in­nan tje­jer­na i Ul­riks­dals SK spe­la­de en uppvisningsmatch i den in­te allt­för van­li­ga is­spor­ten rin­get­te.

– Jag står i mål i dag men an­nars bru­kar jag spe­la ute, be­rät­ta­de ni­o­å­ri­ga Ai­no Sivu­la som har spe­lat rin­get­te i tre år. Ef­ter­mid­da­gen av­slu­ta­des med skrid­sko­di­sco och all­män­he­tens åk­ning. Mil­jö­par­ti­ets Victo­ria Jo­hans­son snö­ra­de på sig ett par hyf­sat be­gag­na­de hoc­key­rör och kör­de ett in­di­vi­du­ellt pro­gram av obe­stäm­bar svå­rig­hets­grad.

– Det gör re­dan ont i föt­ter­na, kon­sta­te­ra­de hon ef­ter fem mi­nu­ter på den ny­in­vig­da isen.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

SPE­LA­RE. Ai­no Sivu­la har spe­lat rin­get­te i tre år.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

HÖ­GEN. AIK:s hoc­key­kil­lar in­vig­de hal­len med en klas­sisk ”tv-puck­hög”.

FART. Full fart på rin­get­tetje­jer­na i Ul­riks­dal.

ISDANS. Upp­vis­ning i kon­ståk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.