Fram för fler för­bud

Vi i Solna - - NYHETER -

Från och med näs­ta år in­förs rök­för­bud un­der ar­bets­tid för all vård- och om­sorgs­per­so­nal i Sol­na stad (si­dan 6). En och an­nan lär sä­kert pro­te­ste­ra. När undertecknad bör­ja­de sin jour­na­lis­tis­ka ba­na (ja, det var på bly­ets tid) rök­tes det friskt på re­dak­tio­ner­na. Milt ut­tryck. Al­la rök­te. Myc­ket. Själv bru­ka­de jag dra i mig runt 30 ci­ga­ret­ter un­der ett ar­bets­pass. I stort sett nor­malt på den ti­den, 1970-ta­let.

Man fick i prin­cip skä­ra sig ige­nom to­baks­dim­mor­na på redaktionen och på bor­den stod över­ful­la, stin­kan­de ask­kop­par. Oj, vad ic­ke-rö­kar­na mås­te ha li­dit.

Se­dan kom kra­ven och i ef­ter­dy­ning­ar­na ock­så för­bu­den. Först rök­för­bud på redaktionen ut­om i spe­ci­el­la rum, se­dan rök­för­bud på he­la ar­bets­plat­sen.

Vi blev allt fär­re som stod på ga­tan i snö­glopp och för­ban­na­de för­buds-Sve­ri­ge. Men det skul­le bli vär­re: rök­för­bud på kro­gen! Nu gick skam på tor­ra land. Slut på trev­li­ga krog­kväl­lar i gla­da vän­ners lag.

Men vad hän­de? Det vi­sa­de sig fak­tiskt va­ra gans­ka en­kelt att skri­va en ar­ti­kel ut­an en ci­ga­rett i mun­gi­pan (He­ming­way ha­de fel). Och man kun­de fak­tiskt ha rätt trev­ligt på kro­gen ut­an att ked­jerö­ka.

Döds­stö­ten kom när det in­för­des rök­för­bud på fot­boll­släk­tar­na. Men då var jag re­dan ne­re i så få ci­ga­ret­ter att det var li­ka bra att fim­pa för gott.

Ibland hjäl­per för­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.