SD kan bli våg­mäs­ta­re i Sol­na

Vi i Solna - - NYHETER - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

Med ba­ra drygt tio må­na­der kvar till va­let pe­kar myc­ket på att Sol­na får vän­ja sig vid ett nytt po­li­tiskt land­skap. Om in­te val­vin­dar­na kant­rar helt kan Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na få en våg­mäs­tar­roll i Sol­nas stads­hus.

Vid va­let 2014 för­lo­ra­de al­li­ans­par­ti­er­na egen ma­jo­ri­tet, 30 man­dat av to­tal 61 i kom­mun­full­mäk­ti­ge kräv­de kom­pro­mis­ser.

Bud­ge­ten 2014 lot­sa­des ige­nom ef­ter ett po­li­tiskt ka­os där Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na rös­ta­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas bud­get. Re­sul­ta­tet blev ett bor­ger­ligt al­li­ansty­re med uppdrag att dri­va so­ci­al­de­mo­kra­tisk po­li­tik.

Ka­o­set i Sol­nas stads­hus blev till och med en riksny- het, men till sist god­tog So­ci­al­de­mo­kra­ter­na Al­li­an­sens bud­get i ut­byte mot yt­ter­li­ga­re skolsats­ning­ar på drygt 10 mil­jo­ner.

De se­nas­te tre åren har Al­li­an­sen i god tid gjort upp med Bergs­ham­ra­par­ti­et, vars en­da man­dat har räckt för att nå upp till den ma­gis­ka ma­jo­ri­tets­grän­sen på 31 man­dat. Oav­sett hur det går i näs­ta års val har Bergs­ham­ra­par­ti­et med störs­ta san­no­lik­het spe­lat ut sin roll som våg­mäs­ta­re. Sol­na är ing­et starkt SD-fäs­te. I riks­dags­va­let 2014 fick par­ti­et 12,86 pro­cent av rös­ter­na, i Sol­nas kom­mu­nal­val blyg­sam­ma 4,39. Det räck­te till tre man­dat, men se­dan dess har SD gått fram­åt någ­ra pro­cen­ten­he­ter på riks­ni­vå och bör rim­ligt­vis kun­na ploc­ka yt­ter­li­ga­re nå­got man­dat i Sol­na om siff­ror­na står sig.

– Hi­sto­riskt sett blå­ser det sam­ma val­vin­dar lo­kalt som på na­tio­nell ni­vå. Se­dan kan vind­styr­kan va­ri­e­ra och ex­em­pel­vis kom­mu­na­la skan­da­ler för­änd­ra bil­den, sä­ger Gis­sur Er­lings­son, stats­ve­ta­re vid Lid­kö­pings uni­ver­si­tet.

Hans kol­le­ga Johan Wänn­ström har fors­kat i hur de eta­ble­ra­de par­ti­er­na för­hål­ler sig till SD:s fram­marsch på lo­kal ni­vå.

– På vis­sa håll be­hand­las SD som nå­got kat­ten har slä­pat in, på and­ra håll får par­ti­et pre­cis som and­ra va­ra med i över­gri­pan­de po­li­tis­ka dis­kus­sio­ner. Men in­te nå­gon­stans finns SD med som sty­ran­de par­ti.

Han ser i stäl­let en an­nan trend. En tred­je­del av lan­dets kom­mu­ner har i dag nå­gon form av block­ö­ver­skri­dan­de sty­re.

– Det kan man nog se som ett re­sul­tat av SD:s framgångar, sä­ger Johan Wänn­ström. Klart är att SD un­der den här man­dat­pe­ri­o­den har be­hand­lats som ”nå­got kat­ten har slä­pat in” i Sol­nas stads­hus. En rund­ring­ning vi­sar att ing­et av de eta­ble­ra­de par­ti­er­na i Sol­na vill ha nå­got med SD att gö­ra, var­ken som sam­tals­part­ner el­ler bud­get­sup­por­ter. Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk (M) an­ser att det sna­ra­re är ett pro­blem för op­po­si­tio­nen.

– SD har upp­re­pa­de gång­er vi­sat att man är ett so­ci­a­lis­tiskt stöd­par­ti som of­ta ham­nar hand i hand med Mil­jö­par­ti­et, sä­ger han. Men op­po­si­tions­par­ti­er­na S, MP och V är li­ka ben­hår­da. Ing­et sam­ar­be­te med SD – på nå­got plan.

– Ett sty­re i Sol­na mås­te vi­la på två prin­ci­per som häng­er ihop. Dels att man som par­ti de­lar grund­tan­ken om al­la män­ni­skors li­ka vär­de och dels att det ska va­ra ett sta­bilt sty­re som

”På vis­sa håll be­hand­las SD som nå­got kat­ten har slä­pat in.”

lång­sik­tigt lö­ser Sol­nas ut­ma­ning­ar, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Ar­ne Öberg (S).

Oav­sett vem som får flest rös­ter i Sol­na i va­let 2018, Al­li­an­sen el­ler de röd­grö­na, åter­står i så fall ba­ra ett al­ter­na­tiv om SD skul­le få en våg­mäs­tar­roll: Sam­ar­be­te över block­grän­ser­na.

Det har så här långt in­te va­rit nå­got kän­ne­teck­nan­de för Sol­na­po­li­ti­ken.

FOTO: MOSTPHOTOS, GRA­FIK: SANNA TUURALA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.