Bygg­start

Vi i Solna - - NYHETER -

I vec­kan gick det for­mel­la start­skot­tet för byg­get av 322 lä­gen­he­ter med plats för mer än 400 stu­den­ter och fors­ka­re vid Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet. Bo­stä­der­na går un­der nam­net KI Re­si­dence Sol­na och byggs på Cam­pus Sol­na. Den förs­ta in­flytt­ning­en är pla­ne­rad till 2019/20. Stat­li­ga Aka­de­mis­ka Hus har in­ve­ste­rat 430 mil­jo­ner kro­nor i pro­jek­tet.

FOTO: PE­TER ED­HOLM

FACKLOR. För­ra hel­gen hölls ljus­fes­ten vid Brunns­vi­ken. Här är det fac­kel­tå­get i Frösun­da som av­tå­gar mot Brunns­vi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.