Fo­kus på sko­lan i ny bud­get

Vi i Solna - - NYHETER -

Al­li­an­sen sat­sar 104 mil­jo­ner kro­nor i oli­ka in­ve­ste­ring­ar i den bud­get som gäl­ler un­der valå­ret 2018. Den störs­ta pos­ten, 20 mil­jo­ner, läggs på un­der­håll av skol­lo­ka­ler.

Barn- och ut­bild­nings­nämn­den får 15 mil­jo­ner kro­nor för att kva­li­tets­säk­ra för­sko­la och sko­la. Fem mil­jo­ner sat­sas på trygg­het och elev­häl­sa i sko­lan. Peng­ar­na ska gå till an­ställ­ning av so­ci­al­pe­da­go­ger och skol­vär­dar på sta­dens hög­sta­di­e­sko­lor för att öka trygg­he­ten.

Ett pi­lot­pro­jekt kring ar­be­tet med säk­ra skol­vä­gar kom­mer även att ge­nom­fö­ras till­sam­mans med ex­em­pel­vis Råsun­da­sko­lan och Bergs­ham­ra­sko­lan.

Tio mil­jo­ner läggs på Sol­nas cy­kel­vä­gar. Lek­plat­ser och park­mil­jön till­de­las fem mil­jo­ner kro­nor var­de­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.