20 sök­te job­bet – en in­ter­vju­a­des

Vi i Solna - - NYHETER - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

Vakt­mäs­tar­tjäns­ten i Sol­na ut­an­non­se­ra­des som en full­tid, 100 pro­cent, i sep­tem­ber 2016. Tju­go per­so­ner sök­te tjäns­ten, där­ibland An­ne Rönn­bergs man.

Trots att Ann Rönn­bergs man skrev den kor­tas­te an­sö­kan och ba­ra sök­te en tjänst på 40 pro­cent var han den en­de som kal­la­des till in­ter­vju. Tjäns­ten var re­dan vikt för ho­nom. Till­för­ord­na­de en­hetsche- fen Erik Gun­nars­son minns in­te om man ens tit­ta­de på nå­gon av de öv­ri­ga an­sök­ning­ar­na

Som önsk­vär­da kva­li­fi­ka­tio­ner angavs bland an­nat: Han­te­ring av felan­mäl­ning­ar, sam­ord­ning av fas­tig­hets­frå­gor på lo­kal ni­vå, fas­tig­hets­re­la­te­ra­de sä­ker­hets­frå­gor och in­köp

Den 16 au­gusti an­ställ­des An­ne Rönn­bergs man på hel­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.