Här pla­ne­ras 200 lä­gen­he­ter

Vi i Solna - - NYHETER -

Den kom­mu­na­la bo­stads­stif­tel­sen Sig­na­lis­ten vill byg­ga mel­lan 150 och 200 hy­reslä­gen­he­ter på kul­len mel­lan hu­sen på Väst­ra vägen och Park­sko­lan.

Sig­na­lis­ten vill sam­ti­digt byg­ga en för­sko­la med fy­ra-sex av­del­ning­ar och tio so­ci­a­la lä­gen­he­ter i det nya kvar­te­ret.

Om pla­ner­na får klar­tec­ken vid kom­mun­sty­rel­sens näs­ta sam­man­trä­de på­bör­jas de­talj­pla­ne­ar­be­tet. Det nya kvar­te­ret ham­nar nä­ra tun­nel­ba­nans ut­bygg­da gu­la lin­je och den pla­ne­ra­de sta­tio­nen i Ha­galund.

Sig­na­lis­ten ska där­för bi­dra till Sol­nas med­fi­nan­sie­ring på 600 mil­jo­ner kro­nor med ett så kal­lat ex­plo­a­te­rings­bi­drag. Hur många mil­jo­ner det hand­lar om är in­te be­stämt.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

PLATÅN. Bo­stä­der­na ska en­ligt för­sla­get byg­gas på kul­len bakom nu­va­ran­de fastigheter på Väst­ra vägen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.