Sol­na åker snål­skjuts

Vi i Solna - - NYHETER - To­bi­as Öst­berg Mil­jö­par­ti­et Sol­na

Som lo­kal­po­li­ti­ker i Sol­na är jag tack­sam för det ar­be­te Sund­by­berg gjort för att ut­veck­la Ur­svik till ett av Stock­holms po­pu­lä­ras­te fri­lufts­om­rå­den. Sam­ti­digt är det trå­kigt att föl­ja hur Sol­na år ef­ter år åker snål­skjuts i om­rå­det. För trots att en bra bit av om­rå­det lig­ger i Sol­na så gör min kom­mun ingen­ting. Sund­by­berg un­der­hål­ler ba­nor­na och drar de fi­na skid­spå­ren även i vår del av sko­gen. Sund­by­berg har en mängd pap­pers­kor­gar i om­rå­det, Sol­na på sin höjd en.

När Sund­by­berg nu an­läg­ger nytt el­ljus­spår och det ock­så går ge­nom Sol­na bi­drar min kom­mun in­te hel­ler där. Det är li­te skill­nad på am­bi­tion. Som mil­jö­par­tist job­bar jag hårt på att det ska bli änd­ring på det. Mil­jö­par­ti­et fö­re­slår att Jär­vas­ta­den i Sol­na ock­så ska bli en port in i om­rå­det. Här ska fin­nas en spår­cen­tral med ute­gym och grill­plat­ser. Det be­hövs ock­så ett el­ljus­spår som ut­går från Jär­vas­ta­den som gör om­rå­det öp­pet även kvälls­tid för allt från mo­tio­nä­rer till hundä­ga­re. Kan det kopp­las ihop med Sund­by­bergs spår är det ka­non.

Det är dags att Sol­na tar upp hän­der­na ur fic­kor­na och job­bar ihop med Sund­by­berg för ett sam­man­kopp­lat fri­lufts­om­rå­de. Man får ing­en kon­dis av att åka snål­skjuts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.