Låt bar­nen i Sol­na gå kvar på för­sko­lan

Al­la barn får in­te gå i för­sko­la el­ler på fri­tids­hem. I vis­sa kom­mu­ner stöts var­je år någ­ra barn bort från ge­men­ska­pen med si­na kam­ra­ter på grund av att de­ras för­äld­rar in­te har be­ta­lat av­gif­ten. Sol­na är ty­värr en så­dan kom­mun.

Vi i Solna - - NYHETER - Le­na Al­fred­son och Eva Eriksson So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Sol­na

Det finns här, lik­som på and­ra stäl­len, barn som väx­er upp i hem där för­äld­rar­na har eko­no­mis­ka pro­blem el­ler in­te är per­fekt sköt­sam­ma och sät­ter bar­nen först.

Just för de bar­nen har för­sko­la och fri­tids­hem sär­skilt stor be­ty­del­se. Där ska de få den hjälp de be­hö­ver för att ta sig vi­da­re i li­vet. De barn som in­te får be­hål­la sin plats får san­no­likt säm­re chan­ser än om de ha­de fått gå kvar.

I Sol­na är det sam­man­lagt 33 barn som un­der den se­nas­te ti­o­års­pe­ri­o­den för­lo­rat si­na plat­ser av det här skä­let. När av­gif­ten in­te be­ta­las får för­äld­rar­na först en på­min­nel­se och se­dan er­bju­dan­de om hjälp med av­be­tal­nings­plan. I vis­sa fall kan de få för­sörj­nings­stöd. Me­dan den här di­a­lo­gen på­går går bar- net kvar. Men när al­la för­sök att få för­äld­rar­na att be­ta­la miss­lyc­kas sägs plat­sen upp och bar­net får läm­na si­na kam­ra­ter och gå hem.

I vis­sa and­ra kom­mu­ner, t ex i Mal­mö, har man löst pro­ble­met ge­nom att lå­ta bar­nen be­hål­la si­na plat­ser sam­ti­digt som kra­vet på för­äld­rar­na, att de ska be­ta­la, kvar­står. Och gör de in­te det väx­er de­ras skuld hos kro­no­fog­den. Det är ett pro­blem i sig, men det drab­bar in­te bar­nens rätt till för­sko­la och fri­tids­hem. Sol­na och and­ra kom­mu­ner som sä­ger upp barn bry­ter bå­de mot skol­la­gen, som re­gle­rar rät­ten till för­sko­la och mot barn­kon­ven­tio­nen, som sä­ger att bar­nets bäs­ta ska sät­tas först.

Vi vet ge­nom bå­de svensk och in­ter­na­tio­nell forsk­ning att så­väl bar­net som fa­mil­jen och sam­häl­let gyn­nas av för­sko­la och fri­tids­hem. Vi vet ock­så att av­stäng­ning främst drab­bar re­dan ut­sat­ta barn.

Al­la för­äld­rar bor­de na­tur­ligt­vis be­ta­la si­na av­gif­ter. Och ur ett vux­en­per­spek­tiv kan det ver­ka orätt­vist mot dem som be­ta­lar att and­ra kan ”slip­pa”. Men sett ur bar­nens per­spek­tiv är det oac­cep­ta­belt att de ska straf­fas på grund av för­äld­rar­nas miss­tag.

Där­för bor­de Sol­na änd­ra si­na reg­ler och slu­ta sä­ga upp barn vars för­äld­rar in­te be­ta­lat av­gif­ten.

FOTO: MOSTPHOTOS

FÖR­SKO­LA. ”Vi vet ge­nom bå­de svensk och in­ter­na­tio­nell forsk­ning att så­väl bar­net som fa­mil­jen och sam­häl­let gyn­nas av för­sko­la och fri­tids­hem.”, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.