Va­salunds IF åker ur di­vi­sion 1 nor­ra

Vi i Solna - - BOSTAD - An­ders Ek­ström

För­ra året kva­la­de Va­salunds IF till superettan – i år åker de ur et­tan. Ef­ter ett svagt 2017 får herr­la­get nu bör­ja om i di­vi­sion 2 näs­ta år.

– Vi är al­la väl­digt be­svik­na, sä­ger sport­che­fen Chengis Reh­man.

Möj­lig­he­ten att få stan­na kvar i et­tan fanns in­för av­slut­nings­om­gång­en. Om Va­salunds her­rar slog Umeå på lör­da­gen, sam­ti­digt som Sol­len­tu­na el­ler Sand­vi­ken tap­pa­de po­äng kun­de VIF kla­ra kon­trak­tet. Men så blev in­te fal­let. Va­salund fick ba­ra 1-1 mot Umeå och be­seg­la­de då sitt eget öde. Va­salund åker ur di­vi­sion 1 nor­ra 2017 och får nu bör­ja om i di­vi­sion 2 näs­ta år.

– Trå­kigt, såklart. Vi är al­la väl­digt be­svik­na, sä­ger sport­che­fen Chengis Reh­man. För­ra året kva­la­de Sol­nagäng­et till superettan, men har i år allt­så in­te räckt till. En av an­led­ning­ar­na sta­vas fem tap­pa­de ton­gi­van­de of­fen­si­va spe­la­re.

– Vi lyc­ka­des in­te att er­sät­ta dem i år. Vi vil­le dess­utom ge vå­ra yngre spe­la­re chan­sen men de har in­te rik­tigt kun­nat fyl­la de plat­ser­na. För­ra året tyck­te jag även att vi ha­de stol­pe in, i år var det tvärtom, fort­sät­ter Chengis.

Va­salund har un­der re- sans gång för­sökt att för­änd­ra la­get och bytt trä­na­re två gång­er. Men för­gä­ves.

– Vi fick ty­värr in­te de re­sul­ta­ten vi vil­le med Kal­le Karls­son och då kor­ri­ge­ra­de vi (Ban­da). Men det blev in­te den för­bätt­ring man trod­de och då vi kor­ri­ge­ra­de igen (Ba­bar Reh­man). Då fick vi fak­tiskt till en för­bätt­ring men det räck­te än­då in­te till.

Var det rätt att in­te för­länga med Pa­scal Simp­son ef­ter för­ra årets suc­cé?

– Man kan all­tid va­ra ef­ter­klok, men att fem ton­gi­van­de spe­la­re för­svin­ner be­ty­der myc­ket. Då spe­lar trä­nar­rol­len mind­re roll.

För förs­ta gång­en på drygt 19 år är Va­salund i di­vi­sion 2 igen.

– Vi sik­tar på att gö­ra det­ta kort­va­rigt och ta oss till­ba­ka på en gång, sä­ger Chengis Reh­man och drar pa­ral­lel­ler till suc­céla­get Ös­tersund.

– För fem år se­dan spe­la­de vi 3-3 bor­ta mot Ös­tersund. De åk­te då ur et­tan och på­bör­ja­de sin nystart. Nu gäl­ler sam­ma sak för oss: nystart. Vi ska gö­ra det­ta kort­va­rigt och gör en ”Ös­tersund”.

Vi sik­tar på att gö­ra det­ta kort­va­rigt.

FEM. Li­nus Malm­borg och hans Va­salund var till slut fem po­äng ifrån nytt kon­trakt i di­vi­sion 1 nor­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.