För­valt­nings­he­fens or­der: ”Min man ska ha job­bet”

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg

Tju­go per­so­ner sök­te job­bet – ba­ra en kal­la­des till in­ter­vju: För­valt­nings­che­fen An­ne Rönn­bergs man. Ing­en an­nan var ak­tu­ell.

– Det var en kne­pig si­tu­a­tion. Det var ett uppdrag från högs­ta che­fen som jag val­de att ge­nom­fö­ra, sä­ger till­förd­na­de en­hets­che­fen Erik Gun­nars­son.

Ol­le Lun­din, pro­fes­sor i för­val­tings­rätt vid Uppsa­la uni­ver­si­tet, kall­lar hand­lägg­ning­en ”ren och skär kor­rup­tion”.

När det av­slö­ja­des att An­ne Rönn­berg be­ord­rat en un­der­ord­nad att an­stäl­la hen­nes man fick hon läm­na sin tjänst med ome­del­bar ver­kan. Hon får cir­ka 300 000 kro­nor fram till pen­sio­nen näs­ta vår.

För­valt­nings­che­fen An­ne Rönn­berg gav en di­rekt or­der om att ing­en an­nan än hen­nes man skul­le an­stäl­las – trots att det fanns 20 sö­kan­de till tjäns­ten.

– Att ut­nytt­ja sin ställ­ning på det vi­set är ingen­ting an­nat än en ren och skär kor­rup­tion, sä­ger Ol­le Lun­din, pro­fes­sor i för­valt­nings­rätt vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

I mit­ten av ok­to­ber fick che­fen för barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en, An­ne Rönn­berg, läm­na sin tjänst med ome­del­bar ver­kan se­dan det upp­da­gats att hen­nes man an­ställts in­om för­valt­ning­en.

Nu kom­mer näs­ta av­slö­jan­de. Trots att tjäns­ten an­non­se­ra­des ut och ha­de 20 sö­kan­de var det ald­rig ak­tu­ellt att an­stäl­la nå­gon an­nan än Rönn­bergs man. Han var den en­de som kal­la­des till in­ter­vju.

– Vi träf­fa­de ba­ra An­nes man. Jag fick ett uppdrag att ge­nom­fö­ra den här an­ställ­ning­en, sä­ger till­för­ord­na­de en­hets­che­fen Erik Gun­nars­son.

Du me­nar att du fick ett uppdrag från din chef An­ne Rönn­berg att an­stäl­la hen­nes man?

– Ja, det stäm­mer. Det var en kne­pig si­tu­a­tion. Det var ett uppdrag från högs­ta che­fen som jag val­de att ge­nom­fö­ra.

Tit­ta­de ni över­hu­vud­ta­get på någ­ra and­ra an­sök­ning­ar?

– Det minns jag fak­tiskt in­te. Ol­le Lun­din är pro­fes­sor i för­valt­nings­rätt vid Uppsa­la uni­ver­si­tet och ex­pert på kom­mu­nal­lag­stift­ning­en. Han skrä­der in­te or­den:

– Det är ren och skär kor- rup­tion att ut­nytt­ja sin ställ­ning på det här sät­tet, sä­ger han till Vi i Sol­na.

In­om of­fent­lig för­valt­ning finns be­grep­pet ”tjäns­te­fel” vid myn­dig­hets­ut­ö­van­de. Vad som är tjäns­te­fel re­gle­ras i brotts­bal­ken och en fäl­lan­de dom le­der till bö­ter el­ler fäng­el­se i upp till två år.

Men pa­ra­gra­fen gäl­ler ba­ra an­ställ­da i stat­lig tjänst, den kom­mu­na­la sek­torn om­fat­tas in­te av pa­ra­gra­fen.

– Där­e­mot är det här ett klart fall av jäv. Be­slu­tet skul­le ha skul­le ta­gits hög­re upp, ex­em­pel­vis av stads­di­rek­tö­ren el­ler i den po­li­tis­ka nämn­den. Att lå­ta en un­der­ord­nad an­stäl­la fa­mil­je­med­lem­mar är ett klart brott mot kom­mu­nal­la­gen, sä­ger Ol­le Lun­din.

”Det var ett uppdrag från högs­ta che­fen som jag val­de att ge­nom­fö­ra.”

Be­slu­tet att an­stäl­la An­ne Rönn­bergs man ha­de kun­nat över­kla­gas till för­valt­nings­rät­ten och skul­le med störs­ta san­no­lik­het ha ri­vits upp. Men i dag, ett år ef­teråt, har be­svärs­ti­den gått ut.

An­ne Rönn­berg fick läm­na sin tjänst den 11 ok­to­ber när det av­slö­ja­des att hon lå­tit re­kry­te­ra sin egen man. Trots det får hon 75 pro­cent av lö­nen fram till pen­sio­nen i april näs­ta år, to­talt cir­ka 300 000 kro­nor.

– När vi fick kän­ne­dom om att An­ne Rönn­berg ha­de med­ver­kat ak­tivt i an­ställ­ning­en av sin man val­de vi den här lös­ning­en för att få ett snabbt av­slut. An­nars ris­ke­ra­de vi att ham­na i en ut­dra­gen pro­cess som ha­de kun­nat slu­ta i Ar­bets­dom­sto­len, sä­ger Sol­nas stads­di­rek­tör Kristina Ti­destav.

Vi i Sol­na har sökt An­ne Rönn­berg för en kom­men­tar. Hon har in­te hört av sig.

IL­LUST­RA­TIO­NER: MOSTPHOTOS, GRA­FIK: SANNA TUURALA

FOTO: MI­KAEL WALLERSTEDT

JÄV. Ol­le Lun­din, pro­fes­sor i för­valt­nings­rätt vid ju­ri­dis­ka in­sti­tu­tio­nen, me­nar att det här ett klart fall av jäv. Be­slu­tet skul­le ha skul­le ta­gits hög­re upp.

FOTO: ULF LODIN/SOL­NA STAD

PEN­SION. An­ne Rönn­berg får cir­ka 300 000 kro­nor fram till pen­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.