L vill byg­ga hög­sta­di­um i Jär­vas­ta­den

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Höst­ter­mi­nen 2017 bör­ja­de de förs­ta ele­ver­na i Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan. Nu lo­var Li­be­ra­ler­na ett hög­sta­di­um i Jär­vas­ta­den om man får va­ra med och sty­ra ef­ter va­let.

Vallöf­te­na dug­gar tätt så här in­nan som­mard­va­lan. De se­nas­te vec­kor­na har Väns­ter­par­ti­et lo­vat gra­tis bad för barn och unga. Mo­de­ra­ter­na har pre­sen­te­rat ett valpa­ket för ett tryg­ga­re Sol­na med bland an­nat fler syn­li­ga po­li­ser på ga­tor­na. Nu kli­ver Li­be­ra­ler­na in i mat­chen och med ett av si­na tyngs­ta vallöf­ten: ett hög­sta­di­um i Jär­vas­ta­den.

– Vi har he­la ti­den sagt till för­äld­rar­na att det ska bli ett hög­sta­di­um i stads­de­len. Det här är ett skarpt löf­te om vi får va­ra med och be- stäm­ma ef­ter va­let, sä­ger Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben (L), kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de i barn- och ut­bild­nings­nämn­den.

Hon tyc­ker det är för ti­digt att be­stäm­ma om det tänk­ta hög­sta­di­et ska dri­vas i kom­mu­nal el­ler pri­vat re­gi.

– Det vik­ti­ga är att Jär­vas­ta­den får ett hög­sta­di­um. Det finns fle­ra tänk­ba­ra plat­ser. Sto­ra de­lar av Fri­dens­borgs­vä­gen från nu­va­ran­de Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan ner mot Bagar­torp är obe­byggd. Där­e­mot finns det ing­en plats i den nu­va­ran­de skol­bygg­na­den. Men Pe­ter Ed­holm (L), kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de i kultur- och fri­tids­nämn­den, ser sto­ra möj­lig­he­ter till sam­ord­ning.

– Den nu­va­ran­de sko­lan har ex­em­pel­vis en fin id­rotts­hall och fri­tids­gård.

Al­li­an­sen har dess­utom lo­vat en ny id­rotts­plats med tre gräs­pla­ner någ­ra hund­ra me­ter bort på om­rå­det mel­lan Grankäl­lan och järn­vä­gen, den så kal­la­de Kros­sen. Idrotts­plat­sen ska var klar in­om tre år och plan­ar­be­tet på­går.

En­ligt Li­be­ra­ler­na skul­le det nya hög­sta­di­et kun­na ta emot ele­ver re­dan 2020 el­ler 2021.

– Det är un­ge­fär då de förs­ta bar­nen som bör­ja­de i Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan ska ta kli­vet över till hög­sta­di­et, sä­ger Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben

FO­TO: LEIF OLDENBURG

LÖF­TE. Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben och Pe­ter Ed­holm lo­var ett hög­sta­di­um i Jär­vas­ta­den om man är med och styr Sol­na ef­ter va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.