SD tror på fram­gång i va­let

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se 070-78 72 073

Msciwoj Swi­gon kom till Sve­ri­ge med sin fa­milj från Po­len.

I dag är han första­namn på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas lis­ta i Sol­na och sä­ger nej till fler flyk­ting­ar i Sol­na. Du har valt att bli fo­to­gra­fe­rad vid Tall­bac­kasko­lan. Var­för då?

– Tall­bac­kasko­lan re­pre­sen­te­rar det bris­tan­de un­der­håll som Sol­nas sko­lor ut­satts för un­der många år. Vi an­ser att Sol­nas sko­lor ska stå kvar och vår­das som de är, in­te ri­vas och byg­gas upp på en ny, säm­re plats.

Ska man tol­ka det som att SD sä­ger nej till en riv­ning?

– Ab­so­lut. Tall­bac­kasko­lan har allt. Fin skol­gård och bra lä­ge.

Men Sol­na be­hö­ver fler och stör­re sko­lor. Krä­ver in­te det en skat­te­höj­ning?

– Nej, Sol­na har re­sur­ser och kla­rar sig med oför­änd­rad skatt. Vi är emot att sto­ra sum­mor läggs på en oan­sva­rig in­vand­rings­po­li­tik.

Jag tänk­te ta upp den frå­gan se­na­re, men nu ham­na­de vi där di­rekt. Sol­nas flyk­ting­mot­ta­gan­de är ju be­stämt av stats­mak­ter­na?

– Sol­na skul­le ha sagt nej. Kan vi in­te han­te­ra nå­got så kan vi in­te. Så en­kelt är det.

Men då ha­de Sol­na ba­ra skju­tit över pro­ble­met till and­ra kom­mu­ner?

– Nu är ju jag Sol­na­po­li­ti­ker och tar an­svar för Sol­na. Vi bor­de ha lagt re­sur­ser­na på sko­lan i stäl­let.

Ni ris­ke­rar in­te att upp­fat­tas som ett par­ti med ba­ra en frå­ga på agen­dan?

– Nej, jag tror in­te att vi upp­levs så läng­re. Vi dri­ver and­ra frå­gor. Men in­vand­rar­frå­gan re­la­te­rar till så myc­ket an­nat, ex­em­pel­vis vil­ka re­sur­ser som finns och vil­ka ef­fek­ter det får på vårt sam­häl­le.

Vil­ka frå­gor vill ni dri­va lo­kalt här i Sol­na?

– Sko­lan, se till att den fun­ge­rar. Vi är in­te emot att man byg­ger, men det mås­te va­ra på ett an­svars­fullt sätt. Dess­utom vill vi pri­o­ri­te­ra äldre­vård och ska­pa en se­pa­rat bo­stads­kö för Sol­nas ung­do­mar, ny­an­län­da ska in­te gå fö­re. Det gam­la par­ke­rings­sy­ste­met ska åter­in­fö­ras med betal­fritt på kväl­lar och hel­ger.

Många tror att Sol­nas po­li­tis­ka kar­ta kom­mer att ri­tas om or­dent­ligt ef­ter va­let. I vil­ket block hit­tar man SD?

– De som ska sty­ra Sol­na är de par­ti­er som tar bäst hand om Sol­na. Vi dri­ver vår po­li­tik och för­sö­ker få ige­nom den. Den som vill ge­nom­fö­ra det vi går till val på får vårt stöd.

Det block som lyss­nar på SD:s sak­frå­gor får allt­så ert stöd?

– Ja, pre­cis så.

Du kom själ­va till Sve­ri­ge från Po­len som barn?

– Ja, min mam­ma och jag kom hit 1989. Året där­ef­ter bör­ja­de jag i Bergs­ham­ra­sko­lan. Då pratade jag näs­tan ba­ra pols­ka. Först gick jag i en klass för in­vand­rar­barn som skul­le lä­ra sig svens­ka, Ef­ter det flyt­ta­de jag till en van­lig klass.

Med den bak­grun­den bor­de du har för­stå­el­se för hur svårt det är att kom­ma in i det svens­ka sam­häl­let?

– Ab­so­lut. Kom­mer man hit mås­te man ha ett mål och ar­be­ta för det. Det är svårt men det finns ab­so­lut ingen­ting som sä­ger att man in­te kan.

Har du själv någ­ra ut­o­meuro­pe­is­ka kom­pi­sar?

– Oh ja, det har jag haft i he­la mitt liv. Jag har även be­kan­ta som har flytt från Sy­ri­en.

Så var­för ska Sol­na­bor­na rös­ta på SD?

– Vi är det en­da par­ti­et med en re­a­lis­tisk po­li­tik, det en­da par­ti­et som ser klart på Sol­nas pro­blem. Vi dri­ver vik­ti­ga frå­gor som sko­lan, äldre­vår­den och bostads­frå­gan.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

NEJ. Msciwoj Swi­gon vil­le bli fo­to­gra­fe­rad vid Tall­bac­kasko­lan. ”Vi sä­ger nej till riv­ning”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.